Usmernenie k ukončeniu štúdia pre žiakov posledného ročníka

Dôležité termíny ...

 1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7.mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia  z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020. Známky budú žiakom zverejnené najneskôr 6. mája 2020 v elektronickej žiackej knižke.

 2. Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020. Presný dátum bude zverejnený dodatočne.

 3. Spôsob odovzdávania učebníc bude zverejnený dodatočne.

 4. V školskom roku 2019/2020 sa interná časť maturitnej skúšky vykonáva administratívne.
  Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:

  a) Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Riaditeľ  školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.

  b) Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

  c) Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi do 12. mája 2020 prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.

  d) Ak plnoletý žiak do 15. mája 2020 nevyjadrí svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie. V tomto prípade plnoletý  žiak nemôže požiadať o vykonanie internej časti maturitnej skúšky.

  e) Ak plnoletý žiak nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu.

  f) Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky. Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak písomným oznámením zrušiť do 7. mája 2020, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva.

 5. Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou. Presný termín, určí okresný úrad do 19. mája 2020 a  následne bude oznámený. Na organizáciu, formy, hodnotenie a klasifikáciu internej časti maturitnej skúšky sa vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí. Riaditeľ školy primerane upraví podmienky konania internej časti maturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie. O uvedenom oboznámi žiakov, ktorí budú skúšku konať.

 6. Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom prebieha elektronicky na mail riaditeľa školy kovac@glstn.sk v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

 7. Žiak, ktorý má záujem vykonať externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, postupuje nasledovne:
  Žiak sa prihlási na externú časť maturitnej skúšky do 30. júna 2020 na strednej škole, na ktorej vykonal maturitnú skúšku. Externá časť maturitnej skúšky  z cudzieho jazyka sa koná 4. septembra 2020. Ak žiak z externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako 33 %, škola na žiadosť žiaka vydá potvrdenie o výsledku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

Kliknutím otvoríte PDF dokument na stiahnutie


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31