Prijímacie pokračovanie pre šk. rok 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 otvárame:

I. štyri triedy 4-ročného štúdia pre žiakov, ktorí končia  9. ročník ZŠ (počet žiakov 120)

Zameranie tried

- školský vzdelávací program – všeobecné zameranie
- školský vzdelávací program – zameranie cudzie jazyky ( anglický jazyk )
- školský vzdelávací program – zameranie informatika

      Na štúdium v jednotlivých zameraniach sa žiaci neprihlasujú prihláškou. Rozdelenie sa urobí u prijatých žiakov formou dotazníka, prípadne pohovorom s rodičmi.

II. jednu triedu 8-ročného štúdia pre žiakov, ktorí končia 5. ročník ZŠ (počet žiakov 24)

III. jednu triedu 5-ročného štúdia pre žiakov, ktorí končia 8. alebo 9. ročník ZŠ (počet žiakov 30)

Zameranie triedy

- bilingválne štúdium – slovensko-francúzsky jazyk

 

Prijímacie skúšky

Uchádzač sa prihlasuje na štúdium písomne – prihláškou prostredníctvom ZŠ

  • do 16. 4. 2021  na  5-ročné štúdium
  • do 16. 4. 2021 na   4-ročné a 8-ročné štúdium

Termín prijímacích skúšok:

  • 5 – ročné štúdium:  5. a 12. máj  2021
  • 4  a 8 – ročné štúdium: 3. a 10. máj 2021

Prijímacia skúška je pre 5-ročné štúdium vo forme písomného testu na overenie schopností žiakov študovať v cudzom jazyku. Prijímacia skúška pre 4-ročné a 8-ročné štúdium je formou písomného testu zo slovenského jazyka a matematiky. Kritéria prijatia zverejní riaditeľ školy do 26. februára 2021 pre päťročnú formu,  štvorročnú a osemročnú formu štúdia na vývesnej tabuli pred školou a na internete.

Druhy štúdia na škole:

Triedy s dĺžkou štúdia 4 roky

Na základe štátneho vzdelávacieho programu vypracovala škola tri druhy školského vzdelávacieho programu. Hlavnou myšlienkou vzdelávacích programov je sloboda výberu. Vzdelávacie programy sú navrhnuté tak, aby študenti mali maximálnu a slobodnú možnosť voľby, ktorá sa realizuje v  3. a  4. ročníku výberom voliteľných predmetov. Hodiny školského vzdelávacieho programu hlavne v 1. a 2. ročníku sú rozdelené tak, aby sa vytvorili jednotlivé druhy zamerania:

a)      všeobecné zameranie

Hodiny školského vzdelávacieho programu sú využité na posilnenie prírodovedných predmetov, cudzích jazykov  a informatiky. Rozšírenie hodín je zamerané  predovšetkým na laboratórne práce, experimentálnu činnosť v oblasti prírodných vied, získanie komunikatívnych zručností v cudzích jazykoch a získanie kompetencií vo využívaní informačno -komunikačných technológií.

b)      zameranie na cudzie jazyky

Hodiny školského vzdelávacieho programu sú využité na posilnenie vyučovania cudzích jazykov.

c)       zameranie na informatiku

Hodiny školského vzdelávacieho programu sú využité na posilnenie predovšetkým informatiky a matematiky, ale aj fyziky.

       Všetky zamerania sú postavené tak, aby umožnili efektívnu prípravu na štúdium na vysokých školách všetkých zameraní. Po základe získanom v 1. a 2. ročníku si svoju profiláciu určujú študenti v 3. a hlavne 4. ročníku výberom voliteľných predmetov.

Triedy s dĺžkou štúdia 8 rokov

Štúdium má učebný plán orientovaný na talentovaných žiakov ZŠ,  ktorým je poskytnutý širší priestor na sebarealizáciu a ďalší rozvoj ich nadania a talentu. Učebný plán má všeobecné zameranie. V prvých 4 rokoch je posilnená výučba cudzích jazykov, druhé 4 roky je učebný plán totožný  so 4 ročným štúdiom všeobecným zameraním.

Triedy s dĺžkou štúdia 5 rokov - bilingválne štúdium slovenský a francúzsky jazyk

Štúdium má samostatný učebný plán, v ktorom dominuje vyučovanie francúzskeho jazyka, matematiky a prírodovedných predmetov. Dostatočnú hodinovú dotáciu má i vyučovanie druhého cudzieho jazyka (anglický jazyk) a všetkých humanitných predmetov. Prvý rok štúdia je zameraný na dokonalé osvojenie si francúzskeho jazyka aj za pomoci francúzskeho lektora. Ďalšie štyri roky sa už predmety matematika, fyzika, chémia a biológia vyučujú vo francúzštine. Žiaci konajú medzinárodnú maturitnú skúšku. Absolventi štúdia budú pripravení na štúdium na slovenských vysokých školách i na školách vo frankofónnych krajinách.

Učebné plány všetkých druhov štúdia sú na: www.gymnaziumtrencin.sk


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31