Prijímacie pokračovanie pre šk. rok 2023/2024

V školskom roku 2023/2024 otvárame:

I. štyri triedy 4-ročného štúdia pre žiakov, ktorí končia  9. ročník ZŠ (počet žiakov 120)

Zameranie tried:

- školský vzdelávací program – všeobecné zameranie
- školský vzdelávací program – zameranie informatika

      Na štúdium v jednotlivých zameraniach sa žiaci neprihlasujú prihláškou. Rozdelenie sa urobí u prijatých žiakov formou dotazníka, prípadne pohovorom s rodičmi.

II. jednu triedu 8-ročného štúdia pre žiakov, ktorí končia 5. ročník ZŠ (počet žiakov 22)

III. jednu triedu 5-ročného štúdia pre žiakov, ktorí končia 8. alebo 9. ročník ZŠ (počet žiakov 30)

Zameranie triedy:

- bilingválne štúdium – slovensko-francúzsky jazyk

 

Prijímacie skúšky

Uchádzača prihlasuje na štúdium zákonný zástupca  elektronicky prihláškou do 20.3.2023 

Termín prijímacích skúšok:

  • 5 – ročné štúdium:  2. a 11. máj  2023
  • 4  a 8 – ročné štúdium: 4. a 9. máj 2023

Kritéria prijatia sú zverejnené tu na webstránke školy v časti Dokumenty na stiahnutie.

Druhy štúdia na škole:

Triedy s dĺžkou štúdia 4 roky

Na základe štátneho vzdelávacieho programu vypracovala škola dva druhy školského vzdelávacieho programu. Hlavnou myšlienkou vzdelávacích programov je sloboda výberu. Vzdelávacie programy sú navrhnuté tak, aby študenti mali maximálnu a slobodnú možnosť voľby, ktorá sa realizuje v  3. a  4. ročníku výberom voliteľných predmetov. Hodiny školského vzdelávacieho programu hlavne v 1. a 2. ročníku sú rozdelené tak, aby sa vytvorili jednotlivé druhy zamerania:

a)      všeobecné zameranie

Hodiny školského vzdelávacieho programu sú využité na posilnenie prírodovedných predmetov, cudzích jazykov  a informatiky. Rozšírenie hodín je zamerané  predovšetkým na laboratórne práce, experimentálnu činnosť v oblasti prírodných vied, získanie komunikatívnych zručností v cudzích jazykoch a získanie kompetencií vo využívaní informačno -komunikačných technológií.

b)       zameranie na informatiku

Hodiny školského vzdelávacieho programu sú využité na posilnenie predovšetkým informatiky a matematiky, ale aj fyziky.

      Zamerania sú postavené tak, aby umožnili efektívnu prípravu na štúdium na vysokých školách všetkých zameraní. Po základe získanom v 1. a 2. ročníku si svoju profiláciu určujú študenti v 3. a hlavne 4. ročníku výberom voliteľných predmetov.

Celkový počet hodín v zameraniach je rovnaký. Počty hodín jednotlivých predmetov sú upravené s prihliadnutím na zamerania. Presné rozdelenie jednotlivých hodín je na: www.gymnaziumtrencin.sk

 

Triedy s dĺžkou štúdia 8 rokov

Štúdium má učebný plán orientovaný na talentovaných žiakov ZŠ,  ktorým je poskytnutý širší priestor na sebarealizáciu a ďalší rozvoj ich nadania a talentu. Učebný plán má všeobecné zameranie. V prvých 4 rokoch je posilnená výučba cudzích jazykov, druhé 4 roky je učebný plán totožný  so 4 ročným štúdiom všeobecným zameraním.

Triedy s dĺžkou štúdia 5 rokov - bilingválne štúdium slovenský a francúzsky jazyk

Štúdium má samostatný učebný plán, v ktorom dominuje vyučovanie francúzskeho jazyka, matematiky a prírodovedných predmetov. Dostatočnú hodinovú dotáciu má i vyučovanie druhého cudzieho jazyka (anglický jazyk) a všetkých humanitných predmetov. Prvý rok štúdia je zameraný na dokonalé osvojenie si francúzskeho jazyka aj za pomoci francúzskeho lektora. Ďalšie štyri roky sa už predmety matematika, fyzika, chémia a biológia vyučujú vo francúzskom jazyku. Žiaci konajú medzinárodnú maturitnú skúšku. Absolventi štúdia budú pripravení na štúdium na slovenských vysokých školách i na školách vo frankofónnych krajinách.

Učebné plány všetkých druhov štúdia sú na: www.gymnaziumtrencin.sk


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30