Maturitné skúšky v školskom roku 2021/2022

Maturitná skúška sa riadi:

  • Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
  • Vyhláška č. 326 /2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia
  • Pedagogicko –organizačné pokyny

         ( www.minedu.sk)

Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku

Žiak posledného ročníka strednej školy do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil.

Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov, najmä hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova) uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával.

Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky.

Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky písomne oznámi zástupcovi riaditeľa školy najneskôr do 15. októbra.

Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk vykoná žiak len z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určí pri prihlasovaní na maturitnú skúšku.

Maturitnú skúšku na gymnáziu tvoria štyri predmety.

Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá sú

a) slovenský jazyk a literatúra,

b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,

c) voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov,

d) ďalší voliteľný predmet.

Jeden voliteľný predmet žiaka na maturitnej skúške podľa písmena c) je každý predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť. Do súčtu týždenných hodinových dotácií možno započítať aj hodinovú dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania

Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa písmena b) žiak vykoná na úrovni B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk okrem predmetu podľa predchádzajúceho odseku žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

Maturitná skúška na bilingválnom gymnáziu sa riadi Dohodou o činnosti slovensko – francúzskych bilingválnych sekcií.

Predmety maturitnej skúšky pre triedy bilingválneho gymnázia:

a) slovenský jazyk a literatúra,

b) francúzsky jazyk a literatúra

c) dva  voliteľné predmety ( písomne vo francúzskom jazyku )

d) dva  voliteľné predmety

Voliteľný predmet  žiaka na maturitnej skúške podľa písmena c) je každý predmet zo skupiny matematika, fyzika, chémia a biológia. Voliteľný predmet  žiaka na maturitnej skúške podľa písmena d) je každý predmet v ktorom sa žiak vzdelával. Ak si žiak zvolí v rámci voliteľných predmetov podľa písmena d) niektorý z predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia, ústnu formu skúšky vykoná v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval. Ak si žiak zvolí v rámci voliteľných predmetov podľa písmena d) cudzí jazyk, skúšku vykoná na úrovni B1 alebo B2 a vykoná všetky časti skúšky alebo iba ústnu formu internej časti maturitnej skúšky.

Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z ďalšieho predmetu ktorý je súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole, ktorý žiak študuje.

Zoznam predmetov maturitnej skúšky:

(1) Skupiny predmetov maturitnej skúšky sú

a) cudzí jazyk,

b) spoločenskovedné predmety,

c) prírodovedné predmety,

d) ostatné predmety.

(2) Skupinu predmetov cudzí jazyk tvoria predmety

a) anglický jazyk,

b) francúzsky jazyk,

c) nemecký jazyk,

d) ruský jazyk,

e) španielsky jazyk,

f) taliansky jazyk.

(3) Skupinu spoločenskovedných predmetov tvoria predmety

a) dejepis,

b) geografia,

c) náuka o spoločnosti,

d) občianska náuka.

(4) Skupinu prírodovedných predmetov tvoria predmety

a) biológia,

b) fyzika,

c) chémia,

d) informatika,

e) matematika.

(5) Skupinu ostatných predmetov tvoria predmety

a) dejiny umenia,

b) deskriptívna geometria,

c) ekológia,

d) ekonomika, slovenský jazyk a literatúra,

e) estetika,

f) evanjelické a. v. náboženstvo,

g) chorvátsky jazyk,

h) katolícke náboženstvo,

i) kresťanská etika,

j) latinčina,

k) literárna tvorba,

l) maďarský jazyk a literatúra,

m) muzikál,

n) poľský jazyk,

o) praktická časť odbornej zložky,

p) právo,

q) psychológia,

r) reformované náboženstvo,

s) slovenský jazyk a literatúra,

t) slovenský jazyk a slovenská literatúra,

u) stretnutia s ľudovou kultúrou,

v) športový manažment,

w) teoretická časť odbornej zložky,

x) ukrajinský jazyk a literatúra,

y) základy športovej prípravy,

z) umenie a kultúra

Predmety, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky, sú

a) anglický jazyk,

b) francúzsky jazyk,

c) matematika,

d) nemecký jazyk,

e) ruský jazyk,

f) slovenský jazyk a literatúra,

g) španielsky jazyk,

h) taliansky jazyk,

Predmety, ktoré majú písomnú formu internej časti maturitnej skúšky sú

a) anglický jazyk,

b) francúzsky jazyk,

c) nemecký jazyk,

d) ruský jazyk,

e) slovenský jazyk a literatúra,

f) španielsky jazyk,

g) taliansky jazyk,

Katalóg cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku je na www.statpedu.sk

Termíny maturitných skúšok v školskom roku 2021/2022:

Externá časť a písomná forma internej časti:

  • Slovenský jazyk a literatúra – 15. marec 2022

  • Cudzie jazyky – 16. marec 2022

  • Matematika – 17. marec 2022

Ústna forma internej časti:

  • 23. máj – 27. máj 2022

Termíny maturitných skúšok v bilingválnom gymnáziu prebiehajúce vo francúzskom jazyku budú zverejnené na www.bilingval.sk


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30