Prehľad opatrení na zabezpečenie hygienickej bezpečnosti.

Prehľad opatrení vychádza zo Školského semaforu, ktorý je zverejnený na webstránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) žiak odovzdá triednemu učiteľovi „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka, podpísané rodičom, alebo plnoletým žiakom. „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka možno triednemu učiteľovi odovzdať v papierovej podobe alebo prostredníctvom systému Edupage.

Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín s dodržiavaním aktuálnych hygienických nariadení. Žiaci sú povinní počas celého pobytu v škole (s výnimkou hodín telesnej výchovy a konzumácie jedla a nápojov)  mať prekryté horné dýchacie cesty. Žiaci sú povinní pri vstupe do školy použiť dezinfekciu na ruky, neustále dodržiavať hygienické pravidlá pri kašlaní a kýchaní, pravidelné umývanie rúk, vetranie vnútorných priestorov a pod. Zákaz vstupu do školy majú žiaci s príznakmi infekcie dýchacích ciest a príznakmi ochorenia Covid 19.

Ak sa v triede vyskytne žiak, alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID 19 pôjdu žiaci z triedy do karantény, okrem tých, ktorí si uplatnia výnimku z karantény. Výnimku z karantény oznamuje škole rodič/plnoletý žiak predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“. Dištančné, respektíve prezenčné vyučovanie bude prebiehať podľa podmienok školy, čo bude oznámené triedam v karanténe.

Rodič môže nad rámec zákona a školského poriadku, v čase platnosti usmernenia ministerstva školstva, ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia je potrebné predložiť písomné potvrdenie od lekára. Žiakovi sa v tomto prípade  neposkytuje dištančné vzdelávanie. Ospravedlnenie je rodič povinný vykonať prostredníctvom elektronickej ospravedlnenky v elektronickej žiackej v súlade so školským poriadkom. Písomné ospravedlnenie je povinný žiak predložiť triednemu učiteľovi v deň návratu na vyučovanie.

školskej jedálni platia rovnaké hygienické pravidlá ako v budove školy. Strava sa nebude v žiadnom prípade vydávať do prinesených nádob.

Opatrenia sa môžu meniť vzhľadom na aktuálnu situáciu a platnú legislatívu.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4
5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31