Občianske združenie

 S T A N O V Y

 OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 Trenčianske Gymnázium Ľudovíta Štúra

Článok I

Názov a sídlo

Názov združenia: „ Trenčianske Gymnázium Ľudovíta Štúra “

Sídlo združenia: Trenčín, Ul. 1.mája č.2

Článok II

Základné ustanovenia

Združenie je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení dobrovoľným združením občanov a fyzických osôb, ktorí za podmienok uvedených v týchto stanovách vykonávajú jej prostredníctvom činnosť zameranú na kompenzačnú, podpornú a pomocnú funkciu školám na území Slovenskej republiky.

Združenie je samostatnou, nezávislou a nepolitickou organizáciou, ktorá má právnu subjektivitu.

Článok III

Ciele a poslanie

Hlavným cieľom združenia je všestranné úsilie o rozvoj školy – Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne, a to prostredníctvom rozvíjania mimoškolských aktivít, všestrannej podpory talentovanej mládeže, rozvoja medzinárodných kontaktov, zabezpečovania ďalšieho vzdelávania pedagógov, organizovaním kurzov, kultúrnych, vzdelávacích, zdravotných a športových podujatí a zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.

 

Článok IV

Spôsob a prostriedky na realizáciu úloh a cieľov združenia

Na podporu svojich úloh a cieľov využíva združenie v súlade s platnou právnou úpravou všetky vhodné prostriedky, najmä:

 1. a) spoluprácu s výchovnými a vzdelávacími inštitúciami a inými organizáciami,
 2. b) organizovanie študijných seminárov, vzdelávacích kurzov, vzdelávacích pobytov, letných táborov, vzdelávacích, kultúrnych, zdravotných a športových podujatí,
 3. c) vydávanie periodík a iných publikácií,
 4. d) podporovanie talentovanej mládeže,
 5. e) rozvoj medzinárodných kontaktov,
 6. f)  vzdelávanie učiteľov,
 7. g) zlepšovanie materiálnych a finančných podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu.

Článok V

Vznik a zánik členstva 

 1. a) Členstvo v združení je dobrovoľné.
 2. b) Členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s myšlienkami, cieľmi a stanovami združenia.
 3. c) Členom združenia sa môže stať taktiež právnická osoba, ktorá prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu vyhlási, že súhlasí s myšlienkami, cieľmi a stanovami združenia.
 4. d) Členstvo nie je vekovo ohraničené.
 5. e) Členstvo vzniká odsúhlasením písomnej prihlášky vedením združenia a následným zaplatením členského príspevku v stanovenej výške.
 6. f)  Členstvo v združení zaniká:
  1. 1. vystúpením člena,
  2. 2. úmrtím člena,
  3. 3. zánikom člena – právnickej osoby,
  4. 4. zánikom združenia
  5. 5. nezaplatením členského príspevku v stanovenej výške do 30. 09. príslušného roka.
 7. g) Osoby, ktorým zanikne členstvo v združení, nemajú právo užívať jeho meno ani majetok.

Článok VI  

Povinnosti člena

Člen združenia je povinný:

a) zastávať a propagovať ciele združenia,

 1. b) spolupracovať podľa svojich možností a schopností na činnosti združenia,
 2. c) prispievať na činnosť združenia pravidelnými ročnými členskými príspevkami vo výške stanovenej správnou radou vždy do 30. 09 príslušného roka,
 3. d) noví členovia združenia sú povinní zaplatiť členský príspevok do 10 dní odo dňa oznámenia o schválení prihlášky vedením združenia,
 4. e) dodržiavať stanovy združenia.

Článok VII

Práva člena 

Člen združenia má právo:

 1. a) zúčastňovať sa podujatí organizovaných združením, prípadne podujatí organizovaných združením v spolupráci s inými organizáciami,
 2. b) odoberať písomné materiály, ktoré združenie vydáva,
 3. c) zúčastňovať sa členských schôdzí
 4. d) voliť a byť volený do dozornej rady
 5. e) vyvíjať vlastnú aktivitu v súlade so stanovami združenia.

Článok VIII  

Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:

 1. členská schôdza,
 2. vedenie,
 3. predseda,
 4. dozorná rada.

2. Členská schôdza je najvyšším rozhodovacím orgánom združenia tvoreným všetkými členmi združenia, do jeho právomocí patrí najmä:

 1. schvaľovať stanovy, ich zmeny a doplnky, iné dokumenty súvisiace s konaním členskej schôdze,
 2. schvaľovať výročnú správu o komplexnom fungovaní združenia, ktorú predkladá predseda,
 3. schvaľovať výšku členského príspevku,
 4. voliť a odvolávať vedenie združenia,
 5. voliť a odvolávať dozornú radu združenia,
 6. schvaľovať rozpočet a správu o hospodárení združenia,
 7. rozhodovať o zrušení združenia.
 8. Členská schôdza:
 9. zasadá podľa potreby najmenej však jeden krát ročne,
 10. zasadnutie zvoláva písomne predseda združenia na základe rozhodnutia vedenia,
 11.  mimoriadnu členskú schôdzu zvolá predseda združenia na základe písomnej žiadosti najmenej 30% členov združenia a to v lehote tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti,
 12. zasadnutie členskej schôdze je platné a uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov,
 13. zasadnutia členskej schôdze vedie predseda združenia,
 14.  o zrušení združenia rozhoduje členská schôdza trojpätinovou väčšinou.

3. Vedenie združenia je najvyšším výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi, má päť členov, ktorých funkčné obdobie je päť rokov. Do jeho právomoci patrí najmä:

  • rozhodovať o konaní členskej schôdze,
  • navrhovať a pripravovať program rokovania členskej schôdze,
  • voliť zo svojho stredu predsedu (tento je zároveň predsedom združenia) a dvoch podpredsedov,
  • rozhodovať o vzniku a zániku členstva v združení.

   Vedenie združenia:
  • riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
  • vypracúva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
  • rozhoduje o zrušení združenia, ak sa k tejto otázke členská schôdza nezíde do troch mesiacov,
  • menuje likvidátora v prípade zrušenia združenia s likvidáciou.

   4. Predseda združenia:
  • je štatutárnym zástupcom združenia, zastupuje ho navonok,
  • koná v mene združenia v právnych a iných vzťahoch,
  • zvoláva a vedie zasadnutia vedenia,
  • v jeho neprítomnosti je zastúpený podpredsedami.

  5. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, je trojčlenná, zložená z predsedu (je volený členskou schôdzou) a dvoch členov. Členom dozornej rady nemôže byť zvolený člen vedenia združenia. Dozorná rada za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi a má nasledovné právomoci:
 • kontroluje hospodárenie a nakladanie s prostriedkami združenia,
 • kontroluje dodržiavanie stanov a rozhodnutí orgánov združenia,
 • jeden krát ročne predkladá členskej schôdzi správu o stave hospodárenia a výsledkoch práce orgánov združenia,
 • navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov v činnosti orgánov združenia.

Článok IX

Majetok a hospodárenie

Združenie získava finančné zdroje z grantov, nadácií, fondov a finančných inštitúcií, darov, členských a iných príspevkov a príjmov z vlastnej činnosti.

 1. 2. Združenie vedie získané finančné prostriedky na osobitnom účte v peňažnom ústave.
 2. 3. Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne záväznými predpismi ako aj vlastnými rozhodnutiami príslušných orgánov združenia.
 3. 4. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného členskou schôdzou.

Za hospodárenie zodpovedá vedenie združenia.

Článok X  

Zánik združenia

 1. Združenie zaniká rozhodnutím členskej schôdze o jeho dobrovoľnom rozpustení, alebo zlúčením s iným združením, toto rozhodnutie musí byť schválené trojpätinovou väčšinou členov združenia. O spôsobe majetko-právneho vyrovnania rozhodne členská schôdza menovaním likvidátora. Likvidátor splní všetky záväzky združenia a s prípadným likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Po ukončení likvidácie v lehote pätnástich dní likvidátor oznámi zánik združenia Ministerstvu vnútra SR a iným dotknutým orgánom.
 2. Združenie zaniká tiež právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.

Článok XI

Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou.
 2. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR.

Registrácia MV SR dňa 29.11.2002

IČO: 36131661

Č.účtu:  SK43 7500 0000 0040 3000 5310