Typy štúdia

4-ročné 

7902J vyššie sekundárne vzdelávanie – ISCED 3.A (gymnázium)

Na základe štátneho vzdelávacieho programu vypracovala škola dva druhy školského vzdelávacieho programu. Hlavnou myšlienkou vzdelávacích programov je sloboda výberu. Vzdelávacie programy sú navrhnuté tak, aby študenti mali maximálnu a slobodnú možnosť voľby, ktorá sa realizuje v  3. a  4. ročníku výberom voliteľných predmetov. Hodiny školského vzdelávacieho programu hlavne v 1. a 2. ročníku sú rozdelené tak, aby sa vytvorili jednotlivé druhy zamerania:

a)      všeobecné zameranie

Hodiny školského vzdelávacieho programu sú využité na posilnenie prírodovedných predmetov, cudzích jazykov  a informatiky. Rozšírenie hodín je zamerané  predovšetkým na laboratórne práce, experimentálnu činnosť v oblasti prírodných vied, získanie komunikatívnych zručností v cudzích jazykoch a získanie kompetencií vo využívaní informačno -komunikačných technológií.

b)       zameranie na informatiku

Hodiny školského vzdelávacieho programu sú využité na posilnenie predovšetkým informatiky a matematiky, ale aj fyziky.

       Všetky zamerania sú postavené tak, aby umožnili efektívnu prípravu na štúdium na vysokých školách všetkých zameraní. Po základe získanom v 1. a 2. ročníku si svoju profiláciu určujú študenti v 3. a hlavne 4. ročníku výberom voliteľných predmetov.

8-ročné

7902J vyššie sekundárne vzdelávanie – ISCED 3.A (gymnázium)

Štúdium má učebný plán orientovaný na talentovaných žiakov ZŠ,  ktorým je poskytnutý širší priestor na sebarealizáciu a ďalší rozvoj ich nadania a talentu. Učebný plán má všeobecné zameranie. V prvých 4 rokoch je posilnená výučba cudzích jazykov, druhé 4 roky je učebný plán totožný  so 4 ročným štúdiom.

5-ročné

7902 J 74 bilingválne štúdium slovensko -  francúzsky jazyk

Štúdium má samostatný učebný plán, v ktorom dominuje vyučovanie francúzskeho jazyka, matematiky a prírodovedných predmetov. Dostatočnú hodinovú dotáciu má i vyučovanie druhého cudzieho jazyka (anglický jazyk) a všetkých humanitných predmetov. Prvý rok štúdia je zameraný na dokonalé osvojenie si francúzskeho jazyka aj za pomoci francúzskeho lektora. Ďalšie štyri roky sa už predmety matematika, fyzika, chémia a biológia vyučujú vo francúzštine. Žiaci konajú medzinárodnú maturitnú skúšku. Absolventi štúdia budú pripravení na štúdium
na slovenských vysokých školách i na školách vo frankofónnych krajinách.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31