Usmernenie k ukončeniu štúdia pre žiakov posledného ročníka v šk. r. 2020/2021

 1. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14.mája 2021. Dátum vystavenia vysvedčenia  z posledného ročníka strednej školy je 14. máj 2021. Známky budú uzatvorené v elektronickej žiackej knižke najneskôr 4. mája 2021. Klasifikačná porada sa uskutoční 10. mája 2021.
 2. Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením. Presný dátum a spôsob odovzdávania vysvedčení bude zverejnený dodatočne.
 3. Spôsob odovzdávania učebníc bude zverejnený dodatočne.
 4. V školskom roku 2020/2021 sa interná časť maturitnej skúšky vykonáva administratívne. Externá časť a písomná forma internej časti sa nekoná.
  Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:
  • Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Riaditeľ  školy určí do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.
  • Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
  • Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi do 19. mája 2021 prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.
  • Ak plnoletý žiak do 21. mája 2021 písomne nepožiada z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, stredná škola vystaví žiakovi maturitné vysvedčenie.
  • Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky. Žiadosť o uskutočnenie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môže plnoletý žiak písomným oznámením zrušiť do  30. apríla 2021, inak sa interná časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu vykonáva.
 5. Ústna forma Internej časti maturitnej skúšky sa koná v termíne od 31. mája 2021 pre žiakov, ktorí písomne požiadali o vykonanie ústnej formy maturitnej skúšky, alebo konajú maturitnú skúšku z dobrovoľného predmetu. Na organizáciu, formu, hodnotenie a klasifikáciu internej časti maturitnej skúšky sa vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa koná prezenčne. Riaditeľ školy primerane upraví podmienky konania internej časti maturitnej skúšky vzhľadom na hygienicko-epidemiologické opatrenia úradu verejného zdravotníctva. Žiaci, ktorí budú konať ústnu maturitnú skúšku budú o harmonograme a opatreniach pri skúške informovaní najneskôr sedem dní pred jej konaním..
 6. Komunikácia medzi strednou školou a plnoletým žiakom prebieha elektronicky na mail riaditeľa školy kovac@glstn.sk v naskenovanej podobe alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
 7. Žiak, ktorý má záujem vykonať písomnú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, postupuje nasledovne:
  Žiak sa prihlási na písomnú formu internej časti alebo externú časť maturitnej skúšky do 30. júna 2021 na strednej škole, na ktorej vykonal maturitnú skúšku. Písomná časť maturitnej skúšky  z cudzieho jazyka sa koná 6. septembra 2021. Ak žiak z externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako 33 %, škola na žiadosť žiaka vydá potvrdenie o výsledku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.  Ak žiak z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť viac ako 25 %, škola na žiadosť žiaka vydá potvrdenie o výsledku písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30