Vybavenie školy

Pedagogicko – odborné zabezpečenie školy

Na škole vyučujú plne kvalifikovaní pedagógovia, viacero externých vyučujúcich i zahraniční lektori. Učitelia spolupracujú pri tvorbe metodických materiálov, pôsobia ako lektori pri metodických centrách, ako predsedovia krajských komisií olympiád, podieľajú sa na organizovaní súťaží, olympiád, SOČ a mimoškolskej záujmovej činnosti a pod.. Súčasťou vyučovania sú jazykové pobyty v zahraničí, lyžiarske kurzy, kurzy ochrany života a zdravia. V rámci voliteľných predmetov škola umožňuje žiakom výber z približne 20 voliteľných predmetov. Sú to konverzácie v cudzích jazykoch, semináre z prírodovedných i humanitných predmetov, informatika, ekonomika, psychológia, deskriptívna geometria atď. 

Materiálno – technické vybavenie školy

Škola disponuje v každej učebni modernou audiovizuálnou a výpočtovou technikou pripojenou na Wi-Fi sieť, množstvom učebných pomôcok, novými modernými odbornými učebňami – fyziky, chémie, biológie, informatiky, matematiky a počítačovou učebňou na vyučovanie cudzích jazykov. Učebne informatiky sú napojené na medzinárodnú informačnú sieť Internet. Praktické cvičenia z prírodovedných predmetov prebiehajú v moderných fyzikálnych, chemických a biologických laboratóriách. V podkroví  školy je zriadená knižnica. Knižnica obsahuje množstvo odbornej literatúry i beletrie, s ktorou môžu žiaci pracovať v priestoroch študovne, prípadne si ju zapožičať domov. V študovni majú žiaci tiež k dispozícii Wi-Fi pripojenie na internet i možnosť kopírovania. Súčasťou školy je telocvičňa, športová hala, posilňovňa, športový areál, školská jedáleň, bufet, školské výpočtové laboratórium a je tu i zubná ambulancia. Na streche školy je na úrovni vybavená astronomická pozorovatelňa spolu s hydrometeorologickou stanicou.

Otvorená škola, mimovyučovacia činnosť

Gymnázium Ľ.Štúra má dlhoročné tradície a dobré výsledky v olympiádach, Stredoškolskej odbornej činnosti, literárnych a športových súťažiach. Každoročne sú naši študenti krajskými i celoslovenskými víťazmi olympiád, SOČ-iek a iných súťaží. Študenti sa môžu realizovať tiež vo vyše 40. športových, umeleckých a vzdelávacích krúžkoch. V rámci školy pôsobí školský folklórny súbor Trenčan, jeden z najlepších a najkvalitnejších amatérskych folklórnych súborov na Slovensku. Trenčan sa od svojho vzniku v roku 1949 venuje výskumu a rozvíjaniu folklórnych tradícií rodného Trenčianska a je jeho najvýraznejším predstaviteľom. Študenti so záujmom o žurnalistiku sa môžu uplatniť v školskom časopise Veget, ktorý bol v uplynulých rokoch pravidelne hodnotený na rôznych súťažiach ako jeden  z najkvalitnejších stredoškolských časopisov na Slovensku. Škola má rozvinuté družobné styky s Gymnáziom J.A. Komenského v Uherskom Brode v Českej republike, Lýceom Ch. Baudelaira a College Baueregarde v Gran-Gevrier vo Francúzsku, školou Gimnázium Kölcsey Ferenc Budapešt v Maďarsku a školou GOU srednaja obščeobrazovatelnaja škola v Moskve v Rusku. Výsledkom  družby sú pravidelné výmenné pobyty našich študentov spojené s poznávacími, kultúrnymi a športovými akciami. V rámci projektu Sokrates uskutočňuje škola projekt Class, ktorý sa realizuje formou výmenných pobytov študentov s holandskými partnermi. Spoluprácu na poli vyučovacej i mimovyučovacej činnosti má škola s Gymnáziom L. Novomeského v Bratislave.

Štúdium cudzích jazykov

Vo všetkých triedach žiaci študujú dva cudzie jazyky podľa vlastného výberu. Možnosť výberu je: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, španielsky a ruský. Zabezpečujeme nadväznosť v štúdiu jazyka podľa úrovne vedomostí žiaka. Ako voliteľný predmet môžu žiaci od 3.ročníka študovať latinský jazyk. Pri výučbe cudzích jazykov pôsobia na škole i zahraniční lektori.

Zdravá škola

Škola sa zapojila do projektu “Zdravá škola” a aj do Národného programu boja proti drogám. Pre záujemcov je otvorený nepovinný predmet Onkologická výchova. Gymnázium podporuje všetky environmentálne projekty. Cieľom je vytvoriť v škole zdravé prostredie, ale i prebúdzať v študentoch humanitné cítenie, naučiť ich zodpovednosti za svoje zdravie a tým dosiahnuť u nich zdravý plnohodnotný životný štýl.

Uplatnenie absolventov gymnázia

Absolventi gymnázia dosahujú veľmi dobré výsledky v prijímacom pokračovaní na vysokých školách i v samotnom vysokoškolskom štúdiu. Absolventi majú možnosť tiež pokračovať v rôznych formách nadstavbového štúdia, prípadne nájsť uplatnenie v praxi.

Jazyková škola

V budove školy pôsobí Jazyková škola s vyučovaním nemeckého, anglického, francúzskeho, španielskeho a talianskeho jazyka. Štúdium trvá 6 rokov, po úspešnom absolvovaní vstupného testu možno nastúpiť do ktoréhokoľvek ročníka. Poslucháči končia štúdium štátnou všeobecnou jazykovou skúškou, príp. štátnou základnou jazykovou skúškou. V súčasnosti sa na Jazykovej škole vzdeláva približne 400 poslucháčov, ktorých vyučujú plne kvalifikovaní interní i externí vyučujúci. 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30