Maturitné skúšky v školskom roku 2023/2024

Maturitná skúška sa riadi:

  • Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška č. 224/2022 Z.z. o strednej škole
  • Vyhláška č. 326 /2008 Z.z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia

Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku

Žiak posledného ročníka strednej školy do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil.

Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov, najmä hudobná výchova, výtvarná výchova, etická výchova) uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával.

Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky.

Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky písomne oznámi zástupcovi riaditeľa školy najneskôr do 15. októbra.

Maturitnú skúšku na gymnáziu tvoria štyri predmety.

Predmety maturitnej skúšky pre gymnáziá sú

a) slovenský jazyk a literatúra,

b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,

c) dva voliteľné predmety

Jeden voliteľný predmet žiaka na maturitnej skúške podľa písmena c) je predmet, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia na gymnáziu najmenej šesť. Do súčtu týždenných hodinových dotácií možno započítať aj hodinovú dotáciu zo seminára alebo z cvičení rovnakého zamerania

Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa písmena b) žiak vykoná na úrovni B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

Ak si žiak zvolí zo skupiny predmetov voliteľné predmety podľa písmena c) druhý cudzí jazyk, z tohto predmetu koná iba ústnu formu internej časti maturitnej skúšky a zvolí si úroveň B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

Maturitná skúška na bilingválnom gymnáziu sa riadi Dohodou o činnosti slovensko – francúzskych bilingválnych sekcií.

Predmety maturitnej skúšky pre triedy bilingválneho gymnázia:

a) slovenský jazyk a literatúra,

b) francúzsky jazyk a literatúra

c) dva  voliteľné predmety ( písomne vo francúzskom jazyku )

d) dva  voliteľné predmety

Voliteľný predmet  žiaka na maturitnej skúške podľa písmena c) je každý predmet zo skupiny matematika, fyzika, chémia a biológia. Voliteľný predmet  žiaka na maturitnej skúške podľa písmena d) je každý predmet v ktorom sa žiak vzdelával. Ak si žiak zvolí v rámci voliteľných predmetov podľa písmena d) niektorý z predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia, ústnu formu skúšky vykoná v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval. Ak si žiak zvolí v rámci voliteľných predmetov podľa písmena d) cudzí jazyk, skúšku vykoná na úrovni B1 alebo B2 a vykoná všetky časti skúšky alebo iba ústnu formu internej časti maturitnej skúšky.

Žiak môže dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z ďalšieho predmetu ktorý je súčasťou príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole, ktorý žiak študuje.

Zoznam predmetov maturitnej skúšky:

(1) Skupiny predmetov maturitnej skúšky sú

a) cudzí jazyk,

b) spoločenskovedné predmety,

c) prírodovedné predmety,

d) ostatné predmety.

(2) Skupinu predmetov cudzí jazyk tvoria predmety

a) anglický jazyk,

b) francúzsky jazyk,

c) nemecký jazyk,

d) ruský jazyk,

e) španielsky jazyk,

f) taliansky jazyk.

(3) Skupinu spoločenskovedných predmetov tvoria predmety

a) dejepis,

b) geografia,

c) občianska náuka.

(4) Skupinu prírodovedných predmetov tvoria predmety

a) biológia,

b) fyzika,

c) chémia,

d) informatika,

e) matematika.

(5) Skupinu ostatných predmetov tvoria predmety

a) dejiny umenia,

b) deskriptívna geometria,

c) ekológia,

d) ekonomika,

e) estetika,

f) evanjelické a. v. náboženstvo,

g) chorvátsky jazyk,

h) katolícke náboženstvo,

i) kresťanská etika,

j) latinčina,

k) literárna tvorba,

l) maďarský jazyk a literatúra,

m) muzikál,

n) poľský jazyk,

o) praktická časť odbornej zložky,

p) právo,

q) psychológia,

r) reformované náboženstvo,

s) rómsky jazyk

t) slovenský jazyk a literatúra,

u) slovenský jazyk a slovenská literatúra,

v) stretnutia s ľudovou kultúrou,

w) športový manažment,

x) teoretická časť odbornej zložky,

y) ukrajinský jazyk a literatúra,

z) umenie a kultúra,

aa) základy športovej prípravy

Predmety, ktoré majú externú časť maturitnej skúšky, sú

a) slovenský jazyk a literatúra,

b) matematika,

c) cudzí jazyk

Predmety, ktoré majú písomnú formu internej časti maturitnej skúšky sú

a)slovenský jazyk a literatúra,

b) cudzí jazyk,

Termíny maturitných skúšok v školskom roku 2023/2024:

Externá časť a písomná forma internej časti:

  • Slovenský jazyk a literatúra – 12. marec 2024

  • Cudzie jazyky – 13. marec 2024

  • Matematika – 14. marec 2024

Písomná forma internej časti v bilingválnej forme štúdia:

  • 13. máj – 17. máj 2024

Ústna forma internej časti:

  • 20. máj – 24. máj 2024

Termíny maturitných skúšok v bilingválnom gymnáziu prebiehajúce vo francúzskom jazyku budú zverejnené na www.bilingval.sk


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31