Chémia

Zloženie predmetovej komisie:

Mgr. Renáta Bieliková, vedúca PK
RNDr. Viera Kováčová Ing. Soňa Tománková
RNDr. Bernarda Luptáková Mgr. Iveta Jantová

Cieľom vyučovania chémie na gymnáziu je oboznámiť žiakov s chémiou ako prírodnou vedou, s jej vplyvom na ostatné vedné odbory a na bežný život. Chémia rozširuje všeobecné vzdelanie žiakov a súčasne poskytuje základy pre ďalšie vzdelávanie v chemických i prírodovedných odboroch, medicíne, farmácii, environmentálnych vedách.

Cemické laboratórium

Už pracujeme v novom laboratóriu.

foto

Teoretické poznatky si študenti môžu overiť počas praktických cvičení, kde nadobúdajú aj zručnosť pri práci v chemickom laboratóriu.

Prehľad tematických celkov:

Všeobecná, fyzikálna a anorganická chémia

 • látky, prvky, zlúčeniny a zmesi, názvoslovie
 • zloženie a štruktúra atómov
 • chemická väzba
 • roztoky
 • chemické reakcie, chemické rovnice
 • termochémia
 • chemická kinetika
 • chemické rovnováhy
 • periodická sústava prvkov
 • chémia prvkov s, p, d a f

Analytická chémia

 • výber z anorganickej analýzy
 • metódy kvalitatívnej analytickej chémie
 • metódy kvantitatívnej analytickej chémie – vážková a odmerná analýza

Organická chémia

 • klasifikácia, vzorce, väzby, štruktúra a reakcie organických zlúčenín
 • uhľovodíky
 • deriváty uhľovodíkov
 • makromolekulové látky
 • chémia prírodných látok – heterocyklické zlúčeniny, lipidy, sacharidy bielkoviny a nukleové kyseliny

Základy biochémie

 • vitamíny, enzýmy, hormóny
 • zloženie živých sústav
 • fyzkálnochemické deje v živých sústavách – metabolizmus sacharidov, lipidov, bielkovín, citrátový cyklus a koncový oxidačný reťazec

Chémia bežného života, chemický priemysel a životné prostredie

 • kozmetológia
 • liečivá
 • alkaloidy, drogová závislosť
 • cudzorodé látky v požívatinách
 • hnojivá, pesticídy
 • chemická výroba a ochrana životného prostredia
 • faktory ovplyvňujúce kvalitu vody, ovzdušia a pôdy

Počty hodín chémie v učebnom pláne gymnázia

ISCED 3 všeobecné zameranie

vyučovací predmet 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Σ
Chémia 2 1 2 1 1 5 2 7

ISCED 3 zameranie cudzie jazyky

vyučovací predmet 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Σ
Chémia 2 - 2 - 1 5 - 5

ISCED 3 zameranie informatika I.B

vyučovací predmet

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Spolu

Σ

Chémia

2

1

2

-

1

5

1

6

Osemročné gymnázium

vyučovací predmet

prima

sekunda

tercia

kvarta

Spolu

Σ

Chémia

1

-

1

-

2

2

6

-

6

vyučovací predmet

kvinta

sexta

septima

oktáva

Spolu

Σ

Chémia

2

1

2

1

1

-

5

2

7

V ISCED 3 majú študenti možnosť zvoliť si v 3. ročníku 2 – hodinový seminár a v 4. ročníku 4 - hodinový učebný blok zameraný na prípravu k maturite alebo 2-hodinový seminár zameraný na rozšírenie učiva.

Talentovaní študenti majú možnosť zúčastňovať sa súťaží chemickej olympiády,zapojiť sa do riešenia korešpodenčného seminára.

Krajské  kolo chemickej olympiády kategória A šk. rok 2018/2019:

6. miesto: Karolína Záhradníková III.B

Školské kolo chemickej olympiády kategória A šk. rok 2018/2019:

1. miesto: Karolína Zahradníková  (III.B)
2. miesto: Dominika Hochelová (III.D)

Krajské kolo chemickej olympiády - kategória C šk. rok 2017/2018:

  9. miesto: M. Opat (I.B)
16. miesto: J. Šiko (I.E)

Školské kolo chemickej olympiády - kategória C šk. rok 2017/2018:

1. miesto: M. Opat (I.B)
2. miesto: J. Šiko (I.E)
3. miesto: K. Riečičiarová (I.D)

Krajské kolo chemickej olympiády - kategória B šk. rok 2017/2018:

  1. miesto: Karolína Zahradníková II.B
11. miesto: Dominika Hochelová  II.D

Školské kolo chemickej olympiády - kategória B šk. rok 2017/2018:

1. miesto: Karolína Záhradníková II.B
2. miesto: Dominika Hochelová II.D

Letná škola chemikov na hornej Nitre

Začiatkom letných prázdnin v júli 2017 sa uskutočnil 40. ročník letnej školy chémie ...(viac)

Krajské kolo chemickej olympiády - kategória C šk. rok 2016/2017

2. miesto: Karolína Záhradníková I.B
4. miesto: Michal Masaryk I.E

Všetci šiesti súťažiaci z našej školy zo 48 účastníkov krajského kola
chem. olympiády v kategórií C boli úspešní riešitelia, srdečne im
blahoželáme.

Školské kolo chemickej olympiády kategória C šk. rok 2016/2017:

1. miesto: Karolína Záhradníková I.B
2. miesto: Michal Masaryl  I.E
3. miesto: Dominik Kopták  I.A

Všetci účastníci chemickej olympiády v uvedenej kategórií sú úspešní riešitelia.

Školské kolo chemickej olympiády - kategória B šk. rok 2016/2017:

Zúčastnení študenti:

Michal Staník II.B
Lucia Pecháčková II.C
Daniela Kohútová II.C
Peter Smrček II.D
Lenka Vranová II.D

Umiestnenie:

1. miesto : Michal Staník
2. miesto : Peter Smrček
3. miesto : Lenka Vranová

Všetci študenti sú úspešní riešitelia a postupujú do krajského kola.

Pripravované akcie:

Každoročne v rámci rozvíjania  medzipredmetových vzťahov biológia - chémia prednáška na anatomickom ústave Masarykovej univerzity v Brne pre študentov 3. a 4. ročníka (chemický a biologický seminár).


Fotogaléria

Video

Nové chemické laboratória

V šk. roku 2016/17 boli prebudované chemické laboratória.