Chémia

Zloženie predmetovej komisie:

Mgr. Renáta Bieliková, vedúca PK
RNDr. Viera Kováčová Ing. Soňa Tománková
RNDr. Bernarda Luptáková Mgr. Iveta Jantová
Mgr. Martin Šnirc

      Vyučovací predmet chémia  na našom gymnáziu umožňuje žiakom oboznámiť sa s chémiou ako prírodnou vedou, s jej vplyvom na ostatné vedné odbory a na bežný život.

      S chémiou sa začínajú oboznamovať žiaci už od prvých ročníkoch osemročného gymnázia prima až kvarta, kde sú v rámci teoretických hodín zaradené aj laboratórne cvičenia. Vyučovanie následne pokračuje v 1., 2. a 3. ročníku povinne nielen v rámci  teoretických hodín, ale aj  laboratórnych cvičení,  kde si  študenti môžu teoretické poznatky overiť a kde nadobúdajú aj praktické zručnosti  pri práci s chemikáliami, laboratórnym sklom, zostavujú aparatúry, skladajú modely anorganických a organických látok a v neposlednom rade prehlbujú teoretické vedomosti precvičovaním vzorcov, riešením príkladov a pod. Výučba chémie prebieha na našej škole v novo  zrekonštruovaných priestoroch odbornej učebne chémie, kde prebiehajú teoretické hodiny  a v 2 nových laboratóriách, kde sa uskutočňujú laboratórne cvičenia. Škola má dobré materiálne zabezpečenie, ktoré spočíva hlavne v bohatom vybavení laboratórnym sklom, chemikáliami, modelmi a laboratórnymi prístrojmi.

      Okrem povinných hodín výučby chémie majú študenti možnosť každoročne si  zvoliť  v 3. ročníku 2 – hodinový seminár z chémie a v 4. ročníku 4 - hodinový učebný blok chémie zameraný na prípravu k maturite alebo 2-hodinový seminár zameraný na rozšírenie učiva ako prípravu na prijímacie pohovory na vysoké školy. Tieto voliteľné hodiny chémie si vyberá každoročne veľký počet študentov, ktorí tieto poznatky z chémie využijú nielen pri maturite, ale aj vo svojom ďalšom štúdiu na VŠ medicínskeho a veterinárneho lekárstva, pri štúdiu farmácie, chemického inžinierstva a pri štúdiu na Prírodovedeckých fakultách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

      Talentovaní študenti sa každoročne zúčastňujú chemickej olympiády, kde obsadzujú popredné miesta v krajských kolách a sú úspešnými riešiteľmi v jednotlivých kategóriách. Môžu sa zapojiť aj do riešenia úloh Korešpondenčného  seminára  inšpirovaného chemickou tematikou, ktorý organizuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva na ÚCHEI FCHPT – STU Bratislava a na Letnej škole chemikov vo Svite.

      Naši študenti sa pravidelne zúčastňujú chemického jarmoku CHEMSHOW na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, kde sa oboznamujú s obsahom štúdia na uvedenej fakulte, absolvujú odborné prednášky na rôzne témy a  vo vybraných laboratóriách FCHPT STU vidia  chémiu naživo cez demonštračné pokusy. Každoročne v rámci rozvíjania  medzipredmetových vzťahov biológia - chémia sa naši študenti zúčastňujú odborných exkurzií v  anatomickom ústave Masarykovej univerzity v Brne, v Mendeliane v Brne, v soľnej bani Wieliczka v Poľsku.

      Chémia rozširuje všeobecné vzdelanie žiakov a súčasne poskytuje základy pre ďalšie vzdelávanie na vysokých školách.

Laboratórium chémie

Nový Labák

Učebne chémie

Učebňa

Učebňa

Prehľad tematických celkov:

Všeobecná, fyzikálna a anorganická chémia

 • látky, prvky, zlúčeniny a zmesi, názvoslovie
 • zloženie a štruktúra atómov
 • chemická väzba
 • roztoky
 • chemické reakcie, chemické rovnice
 • termochémia
 • chemická kinetika
 • chemické rovnováhy
 • periodická sústava prvkov
 • chémia prvkov s, p, d a f

Analytická chémia

 • výber z anorganickej analýzy
 • metódy kvalitatívnej analytickej chémie
 • metódy kvantitatívnej analytickej chémie – vážková a odmerná analýza

Organická chémia

 • klasifikácia, vzorce, väzby, štruktúra a reakcie organických zlúčenín
 • uhľovodíky
 • deriváty uhľovodíkov
 • makromolekulové látky
 • chémia prírodných látok – heterocyklické zlúčeniny, lipidy, sacharidy bielkoviny a nukleové kyseliny

Základy biochémie

 • vitamíny, enzýmy, hormóny
 • zloženie živých sústav
 • fyzkálnochemické deje v živých sústavách – metabolizmus sacharidov, lipidov, bielkovín, citrátový cyklus a koncový oxidačný reťazec

Chémia bežného života, chemický priemysel a životné prostredie

 • kozmetológia
 • liečivá
 • alkaloidy, drogová závislosť
 • cudzorodé látky v požívatinách
 • hnojivá, pesticídy
 • chemická výroba a ochrana životného prostredia
 • faktory ovplyvňujúce kvalitu vody, ovzdušia a pôdy

Počty hodín chémie v učebnom pláne gymnázia

ISCED 3 všeobecné zameranie

vyučovací predmet 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Σ
Chémia 2 1 2 1 1 5 2 7

ISCED 3 zameranie cudzie jazyky

vyučovací predmet 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Σ
Chémia 2 - 2 - 1 5 - 5

ISCED 3 zameranie informatika I.B

vyučovací predmet

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Spolu

Σ

Chémia

2

1

2

-

1

5

1

6

Osemročné gymnázium

vyučovací predmet

prima

sekunda

tercia

kvarta

Spolu

Σ

Chémia

1

-

1

-

2

2

6

-

6

vyučovací predmet

kvinta

sexta

septima

oktáva

Spolu

Σ

Chémia

2

1

2

1

1

-

5

2

7

Výsledky chemickej olympády:

Výsledky jednotlivých kôl chemickej olympiády v škol. roku 2021/2022

CHO

D

školské

1.

Boris Vargovič

kvarta

Bieliková

 

D

školské

2.

Letícia Kubišová

kvarta

Bieliková

CHO

B

školské

1.

Viktória Klačková

II.D

Kováčová

B

školské

1.

Adam Kudláček

II.C

Kováčová

B

 

B

školské

 

školské

2.

 

3.

Alexandra Kudláčková

Simona Dudová

sexta

 

sexta

Luptáková

 

Luptáková

 

CHO

D

okresné

6.

Boris Vargovič

kvarta

Bieliková

D

okresné

9.

Letícia Kubišová

kvarta

Bieliková

CHO

B

krajské

8.

Viktória Klačková

II.D

Kováčová

B

krajské

11.

Adam Kudláček

II.C

Kováčová

Krajské  kolo chemickej olympiády kategória A šk. rok 2018/2019:

6. miesto: Karolína Záhradníková III.B

Školské kolo chemickej olympiády kategória A šk. rok 2018/2019:

1. miesto: Karolína Zahradníková  (III.B)
2. miesto: Dominika Hochelová (III.D)

Krajské kolo chemickej olympiády - kategória C šk. rok 2017/2018:

  9. miesto: M. Opat (I.B)
16. miesto: J. Šiko (I.E)

Školské kolo chemickej olympiády - kategória C šk. rok 2017/2018:

1. miesto: M. Opat (I.B)
2. miesto: J. Šiko (I.E)
3. miesto: K. Riečičiarová (I.D)

Krajské kolo chemickej olympiády - kategória B šk. rok 2017/2018:

  1. miesto: Karolína Zahradníková II.B
11. miesto: Dominika Hochelová  II.D

Školské kolo chemickej olympiády - kategória B šk. rok 2017/2018:

1. miesto: Karolína Záhradníková II.B
2. miesto: Dominika Hochelová II.D

Letná škola chemikov na hornej Nitre

Začiatkom letných prázdnin v júli 2017 sa uskutočnil 40. ročník letnej školy chémie ...(viac)

Krajské kolo chemickej olympiády - kategória C šk. rok 2016/2017

2. miesto: Karolína Záhradníková I.B
4. miesto: Michal Masaryk I.E

Školské kolo chemickej olympiády kategória C šk. rok 2016/2017:

1. miesto: Karolína Záhradníková I.B
2. miesto: Michal Masaryl  I.E
3. miesto: Dominik Kopták  I.A

Školské kolo chemickej olympiády - kategória B šk. rok 2016/2017:

1. miesto : Michal Staník
2. miesto : Peter Smrček
3. miesto : Lenka Vranová

Pripravované akcie:

Každoročne v rámci rozvíjania  medzipredmetových vzťahov biológia - chémia prednáška na anatomickom ústave Masarykovej univerzity v Brne pre študentov 3. a 4. ročníka (chemický a biologický seminár).


Fotogaléria

Video

Nové chemické laboratória

V šk. roku 2016/17 boli prebudované chemické laboratória.