Občianska náuka, ekonomika a psychológia

Zloženie predmetovej komisie:

Mgr. Jana Ukropcová, vedúca PK - OBN Mgr. Daniela Reiselová - PSY
Mgr. Tomáš Mokráň - OBN Ing. Mária Tinková - EKO
PaedDr. Ľubica Pribulová - OBN Ing. Martin Jurikovič - EKO, exter. vyuč.

Občianska náuka (OBN)

Predmet sa vyučuje ako povinný
v 4-ročnej forme štúdia v 2. ročníku 2 hodiny týždenne a v 3.ročníku 1 hodinu týždenne,
v 5-ročnej bilingválnej forme 1 hodinu v 3. ročníku a 2 hodiny vo 4. ročníku,
v 8-ročnej forme štúdia v 1. - 4. ročníku po 1 hodine týždenne a potom v 6. ročníku 2 hodiny a v 7. ročníku 1 hodinu týždenne.

Obsah predmetu: Predmet je koncipovaný tak, aby svojím obsahom pomáhal žiakom orientovať sa v sociálnej realite a začleňovať sa do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára cestu k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k pochopeniu vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. Oboznamuje žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, s činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíja občianske a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť a motivuje žiakov k aktívnej účasti na živote demokratickej spoločnosti. Poskytuje základy ekonomickej gramotnosti, učí žiakov základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj v medzinárodnom meradle, oboznamuje žiakov so základným kategoriálno-pojmovým aparátom filozofie, prezentuje filozofiu a jej dejiny ako určité laboratórium ľudského myslenia.

2. ročníku 4-ročnej formy, resp. vo 4. ročníku bilingválnej formy a v 6. ročníku 8-ročnej formy štúdia sa žiaci oboznámia so základmi spoločenských vied, a to psychológie, sociológie,  politológie, práva a ekonómie. 

V 3. ročníku 4-ročnej i 5-ročnej bilingválnej formy, resp. v  7. ročníku  8-ročnej formy sa preberá filozofia. Študenti získajú prehľad o najdôležitejších osobnostiach  a smeroch z dejín  myslenia, učia sa kriticky myslieť a hodnotiť dôležité otázky sveta a bytia.

Záujemcovia o maturitnú skúšku z OBN, respektíve tí, čo si chcú rozšíriť poznatky zo spoločenskovednej oblasti, si môžu v 3. ročníku dobrovoľne zvoliť 2-hodinový spoločenskovedný seminár a vo 4. ročníku 4-hodinový voliteľný predmet občianska náuka.

Popri klasickej výučbe sa využívajú aj iné formy vyučovania, napr. besedy s odborníkmi /politikmi, psychológom, mediátorom, ekonómom, prokurátorom a pod./, návštevy súdnych pojednávaní,  exkurzie,  napr. do Národnej rady SR a podobne.

Už niekoľko rokov spolupracujeme aj s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka  v Trenčíne, najmä s katedrou politológie, ktorá ponúka našim žiakom rôzne zaujímavé prezentácie, besedy a workshopy o aktuálnych témach našej spoločnosti, akými sú napr. EU, migrácia, extrémizmus a pod.

Sme otvorení akejkoľvek ponuke, ktorá môže obohatiť spoločenskovedný rozmer osobnosti našich žiakov – napr. spolupráca s aktivistami OSN, Amnesty international atď.

Svoje vedomosti a zručnosti v spoločenskovednej oblasti si môžu študenti  prakticky  overiť a odprezentovať v rôznych projektoch a súťažiach. Medzi najobľúbenejšie a pre študentov najatraktívnejšie patria Olympiáda ľudských práv - každoročne náš žiak reprezentuje školu v celoštátnom kole, Mladý Európan a SOČ.

EKONOMIKA (EKO)

ilustračný obrázok

Predmet ekonomika sa vyučuje ako voliteľný.  V 3. ročníku ako 2-hodinový predmety pod názvom aplikovaná ekonomika a ekonomika  a vo 4. ročníku ako 4-hodinový predmet ekonomika, v prípade záujmu žiakov je v ponuke aj 2-hodinový voliteľný predmet ekonomická psychológia, ktorého cieľom je prepojenie ekonomiky so psychológiou.

Hlavným cieľom predmetu ekonomika je získanie základnej orientácie vo fungovaní študentských spoločností, ekonomického systému spoločnosti  prostredníctvom oboznámenia sa zo základnými ekonomickými kategóriami, pojmami, procesmi a javmi, s ktorými sa budú stretávať v každodennom živote. Zároveň pripravuje žiakov na maturitu z ekonomiky, ktorú si môžu žiaci vybrať ako voliteľný maturitný predmet.  

Obsah predmetu:

Náplňou výuky predmetu aplikovaná ekonomika v 3. ročníku je opísať základné vlastnosti systému voľného trhu s dôrazom na súkromné vlastníctvo a konkurenciu,  pomôcť študentom pochopiť ekonomické princípy, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie v podnikaní, podporovať ich ekonomické a podnikateľského myslenie, poskytnúť praktické skúsenosti v podnikaní, dať príležitosť spolupracovať s manažérmi z podnikateľského prostredia, podnecovať osobný rozvoj študentov, pripraviť študentov na ďalšie štúdium, získať prvé pracovné skúsenosti.

Náplň výuky predmetu ekonomika v 3. ročníku je orientovaná na finančnú gramotnosť, kde sa naučia využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. a základy ekonomiky.

Náplňou výuky predmetu ekonomická psychológia vo 4. ročníku je osvojenie si základných psychologických pojmov a princípov s dôrazom na psychológiu práce, psychológiu osobnosti, motiváciu k práci ako aj štýlu vedenia ľudí, osvojenie si poznatkov o vybraných ekonomických aktivitách a vzťahoch realizovaných prostredníctvom peňazí a  využívanie psychologických poznatkov pri výkone svojho povolania.

Náplň výuky predmetu ekonomika vo 4. ročníku je oboznámiť sa s  historickou podmienenosťou ekonomiky, pochopiť fungovanie trhového mechanizmu a jeho pôsobenie, trh výrobných činiteľov, organizáciu a formy podnikania, osvojiť si makroekonomické pojmy a vzťahy, pochopiť úlohu peňazí a fungovanie bankového systému, význam ekonomickej  úlohy štátu a svetového hospodárstva.

Žiaci si môžu poznatky z ekonómie rozšíriť aj mimo vyučovania v rámci projektov, kde zároveň získajú certifikáty uznávané vysokými školami a aj podnikateľským prostredím. Zapojiť sa môžu aj do rôznych súťaží a olympiád, napr. Mladý líder, Ekonomická olympiáda, Finančná olympiáda,  Podnikový hospodár, prípadne do SOČ z odboru ekonomika.

PSYCHOLÓGIA (PSY)

Predmet sa vyučuje ako voliteľný 2-hodinový seminár v 3. a 4. ročníku. V 4. ročníku je možnosť zvoliť aj 4-hodinový seminár, pričom si ho študenti môžu zvoliť aj ako maturitný predmet.

Obsah predmetu: Cieľom je poskytnúť žiakom základné poznatky o duševnom živote človeka a jeho zákonitostiach, čo im môže pomôcť lepšie sa orientovať v spoločenskom prostredí, lepšie poznať seba samého aj iných ľudí, pochopiť a vysvetliť ich správanie, rozvíjať svoju osobnosť. Popri rozšírení všeobecného vzdelania prispieva psychológia aj k príprave žiakov na ďalšie štúdium (napr. učiteľstvo, medicína, ekonómia, sociálne vedy, právo a všetky ďalšie povolania, v ktorých sa pracuje s človekom). Psychologické poznatky môžu nájsť uplatnenie aj v osobnom živote každého žiaka, jeho budúcom spoločenskom pôsobení, v partnerských vzťahoch a v rodičovskom poslaní. Pri osvojovaní psychologických poznatkov sa kladie dôraz na ich aplikovateľnosť a využiteľnosť v praxi pre vlastný vývin osobnosti a na riešenie konkrétnych životných situácií.

3. ročníku sa žiaci oboznámia s históriou psychológie, psychologickými smermi,  činiteľmi, ktoré sú určujúce pri vzniku a vývine ľudskej psychiky, psychickými procesmi, citmi a emóciami v živote človeka, osvoja si základné poznatky o osobnosti človeka a činiteľoch, ktoré ovplyvňujú dynamiku psychiky, psychodiagnostické metódy skúmania osobnosti.

Učivo 4. ročníka nadväzuje na teoretické základy z 3. ročníka a rozširuje sa o nové  vedomosti z vývinovej a sociálnej psychológie. Pozornosť sa sústreďuje  na ontogenetický vývin jedinca, žiaci si tiež osvojujú asertívne správanie, oboznamujú sa s psychickými poruchami a chorobami, psychohygienou, učia sa relaxačným technikám na sebareguláciu duševného zdravia a zároveň sa pripravujú na maturitnú skúšku.