Matematika

Zloženie predmetovej komisie:

PaedDr. Pavel Filip  - vedúci PK  RNDr. Denisa Bilíková
RNDr. Dagmar Mikulášová Mgr. Silvia Ševčíková
RNDr. Tomáš Mikulovský PaedDr. Michaela Janovč   
PaedDr. Katarína Pethő

RNDr. Iveta Liptáková

PaedDr. Dana Žatková PhD.

Mgr. Martina Burzová

Mgr. Lea Čičmancová

Poslaním vyučovania matematiky je poskytnúť študentom také vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia úspešne zvládať ostatné prírodovedné predmety na gymnáziu, ale aj úspešné pokračovanie v štúdiu samotných matematických odborov, technických vysokých škôl všetkých smerov, vysokých škôl prírodovedného a ekonomického zamerania zamerania.

Výchovno-vzdelávací proces by mal smerovať k tomu, aby si študent

 • osvojil učebnými osnovami stanovené určité tematické okruhy

 • určené pojmy, vzťahy, definície, dôsledky, ktoré z nich vyplývajú, terminológiu, frazeológiu a symboliku

 • v súlade s osvojeným obsahom dosiahol zručnosti a logické súvislosti vo výpočtoch, grafoch, konštruovaní rovinných a priestorových útvarov, v ovládaní algoritmov, vo formulácii výrokov

 • vedel prakticky uplatniť osvojené vedomosti a zručnosti

V učebných osnovách je zaradené len základné učivo a námety pre rozšírenie učiva, podľa ktorých sa vytvára učebný tematický plán na školský rok v príslušných ročníkoch. Tento sa prerokuje v predmetovej komisii matematiky a predloží sa na schválenie riaditeľovi školy.

Rozpis tematických okruhov v jednotlivých ročníkoch:

I. VŠEOBECNÉ ZAMERANIE

1. ročník
Výroky a množiny. Číselné obory. Rovnice, nerovnice, sústavy rovníc a nerovníc. Matematické vety a dôkazy. Kombinatorika a pravdepodobnosť. Rovinné útvary. Množiny bodov s danou vlastnosťou. Základné a podobné zobrazenia.
(5h týždenne)

2. ročník
Funkcie, lineárne, kvadratické,mocninové, goniometrické, exponenciálne a logaritmické. Postupnosti a rady. Typy a vlastnosti funkcií. Riešenie ďalších typov rovníc, nerovníc a sústav.
(3h týždenne)

3. ročník
Stereometria. Trigonometria. Vzájomná poloha rovinných útvarov a telies. Analytická geometria. Vektory. Vzájomná poloha lineárnych a kvadratických útvarov. Kužeľosečky. Postupnosti a rady. Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika.
(5h týždenne)

 II. ZAMERANIE INFORMATIKA

1. ročník
Výroky a množiny. Číselné obory. Rovnice, nerovnice, sústavy rovníc a nerovníc. Matematické vety a dôkazy. Kombinatorika a pravdepodobnosť. Rovinné útvary. Množiny bodov s danou vlastnosťou. Základné a podobné zobrazenia.
(5h týždenne)

 2. ročník
Funkcie, lineárne, kvadratické,mocninové, goniometrické, exponenciálne a logaritmické. Trigonometria. Postupnosti a rady. Typy a vlastnosti funkcií. Riešenie ďalších typov rovníc, nerovníc a sústav.
(4h týždenne)

 3. ročník
Stereometria. Trigonometria. Vzájomná poloha rovinných útvarov a telies. Analytická geometria. Vektory. Vzájomná poloha lineárnych a kvadratických útvarov. Kužeľosečky. Postupnosti a rady. Kombinatorika.
(4h týždenne)

 4. ročník
Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika. Postupnosti a rady. Úvod do infinitezimálného počtu.
(3h týždenne)

III. OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

Prima
Prirodzené čísla. Desatinné čísla. Obdĺžnik. Uhly. Kombinatorika.
(5h týždenne)

Sekunda
Racionálne čísla. Percentá. Pomery. Hranoly. Kombinatorika. Množiny.
(5h týždenne)

Tercia
Celé čísla. Výrazy. Trojuholníky. Rovnobežníky. Lichobežníky. Kruh. Kružnica. Hranoly. Racionálne čísla. Kombinatorika. Štatistika.pravdepodobnosť
(4h týždenne)

Kvarta
Mocniny a odmocniny. Lineárne rovnice a nerovnice. Telesá. Súmernosti v rovine. Pythagorová veta. Grafy. Podobnosť trojuholníkov. Štatistika.
(4h týždenne)

Voliteľné predmety:

V 3. ročníku sa dá zvoliť ako voliteľný predmet Seminár z matematiky (2 hodiny týždenne), kde je cieľom učivo rozširovať.
Vo 4. ročníku voliteľný predmet Matematika (4 hodiny týždenne) a ešte naviac Seminár z matematiky (2 hodiny týždenne).
Jedine touto formou sa dá doplniť učivo potrebné pre maturitu z matematiky a pre štúdium na vysokých školách.

Požiadavky k maturite sú v Katalógu cieľových požiadaviek v predmete Matematika na stránke www.statpedu.sk

Maturitná skúška pozostáva:

 • z externej písomnej časti
 • z internej ústnej časti

 Predmetová komisia matematiky organizuje školské kolá rôznych súťaží s postupom do vyšších kôl, v ktorých máme výborné výsledky.

Šk. rok 2016/17:

 • Matematická olympiáda:
  kategória A - krajské kolo -  1. miesto M. Staník
                                                 -  3. miesto M. Rajníková
                   - celostatné kolo - 17. miesto M. Staník
  kategoria B - krajské kolo -  1. miesto M. Staník
                                        -  2. miesto M. Babača
                                        -  4. miesto R. Jurčo
  kategoria C - krajské kolo - 2. miesto  K. Hudcovicová
                                                                       R. Jurenka
  kategoria Z7 - okresné kolo - 4.-7. miesto  E. M. Rau
  kategoria Z6 - okresné kolo - 1.-3. miesto  T. Krajčiová
                                                                                K. Kališová
 • MEMO (Middle European Mathematical Olympiad):
  bronzová medaila - Michal Staník
 • Medzinárodná súťaž Klokan – úspešnosť 100%
  učastníci: Staník, Jurčo, Begán, Kokodič, Hudcovicová, Motyčková
 • Matematický náboj
  celostátne kolo  - juniorské družstvo   8. miesto zo 111 družstiev
                                - seniorské drežstvo  10. miesto z 97 družstiev