Chémia

Zloženie predmetovej komisie:

Mgr. Renáta Bieliková, vedúca PK
RNDr. Viera Kováčová Ing. Soňa Tománková
RNDr. Bernarda Luptáková Mgr. Iveta Jantová - MD
Mgr. Martin Šnirc RNDr. Tomáš Žatko PhD.
Mgr. Zuzana Bačíková

      Vyučovací predmet chémia  na našom gymnáziu umožňuje žiakom oboznámiť sa s chémiou ako prírodnou vedou, s jej vplyvom na ostatné vedné odbory a na bežný život.

      S chémiou sa začínajú oboznamovať žiaci už od prvých ročníkoch osemročného gymnázia prima až kvarta, kde sú v rámci teoretických hodín zaradené aj laboratórne cvičenia. Vyučovanie následne pokračuje v 1., 2. a 3. ročníku povinne nielen v rámci  teoretických hodín, ale aj  laboratórnych cvičení,  kde si  študenti môžu teoretické poznatky overiť a kde nadobúdajú aj praktické zručnosti  pri práci s chemikáliami, laboratórnym sklom, zostavujú aparatúry, skladajú modely anorganických a organických látok a v neposlednom rade prehlbujú teoretické vedomosti precvičovaním vzorcov, riešením príkladov a pod. Výučba chémie prebieha na našej škole v novo  zrekonštruovaných priestoroch odbornej učebne chémie, kde prebiehajú teoretické hodiny  a v 2 nových laboratóriách, kde sa uskutočňujú laboratórne cvičenia. Škola má dobré materiálne zabezpečenie, ktoré spočíva hlavne v bohatom vybavení laboratórnym sklom, chemikáliami, modelmi a laboratórnymi prístrojmi.

      Okrem povinných hodín výučby chémie majú študenti možnosť každoročne si  zvoliť  v 3. ročníku 2 – hodinový seminár z chémie a v 4. ročníku 4 - hodinový učebný blok chémie zameraný na prípravu k maturite alebo 2-hodinový seminár zameraný na rozšírenie učiva ako prípravu na prijímacie pohovory na vysoké školy. Tieto voliteľné hodiny chémie si vyberá každoročne veľký počet študentov, ktorí tieto poznatky z chémie využijú nielen pri maturite, ale aj vo svojom ďalšom štúdiu na VŠ medicínskeho a veterinárneho lekárstva, pri štúdiu farmácie, chemického inžinierstva a pri štúdiu na Prírodovedeckých fakultách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

      Talentovaní študenti sa každoročne zúčastňujú chemickej olympiády, kde obsadzujú popredné miesta v krajských kolách a sú úspešnými riešiteľmi v jednotlivých kategóriách. Môžu sa zapojiť aj do riešenia úloh Korešpondenčného  seminára  inšpirovaného chemickou tematikou, ktorý organizuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva na ÚCHEI FCHPT – STU Bratislava a na Letnej škole chemikov vo Svite.

      Naši študenti sa pravidelne zúčastňujú chemického jarmoku CHEMSHOW na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, kde sa oboznamujú s obsahom štúdia na uvedenej fakulte, absolvujú odborné prednášky na rôzne témy a  vo vybraných laboratóriách FCHPT STU vidia  chémiu naživo cez demonštračné pokusy. Každoročne v rámci rozvíjania  medzipredmetových vzťahov biológia - chémia sa naši študenti zúčastňujú odborných exkurzií v  anatomickom ústave Masarykovej univerzity v Brne, v Mendeliane v Brne, v soľnej bani Wieliczka v Poľsku.

      Chémia rozširuje všeobecné vzdelanie žiakov a súčasne poskytuje základy pre ďalšie vzdelávanie na vysokých školách.

Laboratórium chémie

Nový Labák

Učebne chémie

Učebňa

Učebňa

Prehľad tematických celkov:

Všeobecná, fyzikálna a anorganická chémia

 • látky, prvky, zlúčeniny a zmesi, názvoslovie
 • zloženie a štruktúra atómov
 • chemická väzba
 • roztoky
 • chemické reakcie, chemické rovnice
 • termochémia
 • chemická kinetika
 • chemické rovnováhy
 • periodická sústava prvkov
 • chémia prvkov s, p, d a f

Analytická chémia

 • výber z anorganickej analýzy
 • metódy kvalitatívnej analytickej chémie
 • metódy kvantitatívnej analytickej chémie – vážková a odmerná analýza

Organická chémia

 • klasifikácia, vzorce, väzby, štruktúra a reakcie organických zlúčenín
 • uhľovodíky
 • deriváty uhľovodíkov
 • makromolekulové látky
 • chémia prírodných látok – heterocyklické zlúčeniny, lipidy, sacharidy bielkoviny a nukleové kyseliny

Základy biochémie

 • vitamíny, enzýmy, hormóny
 • zloženie živých sústav
 • fyzkálnochemické deje v živých sústavách – metabolizmus sacharidov, lipidov, bielkovín, citrátový cyklus a koncový oxidačný reťazec

Chémia bežného života, chemický priemysel a životné prostredie

 • kozmetológia
 • liečivá
 • alkaloidy, drogová závislosť
 • cudzorodé látky v požívatinách
 • hnojivá, pesticídy
 • chemická výroba a ochrana životného prostredia
 • faktory ovplyvňujúce kvalitu vody, ovzdušia a pôdy

Počty hodín chémie v učebnom pláne gymnázia

ISCED 3 všeobecné zameranie

vyučovací predmet 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Σ
Chémia 2 1 2 1 1 5 2 7

ISCED 3 zameranie cudzie jazyky

vyučovací predmet 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu Σ
Chémia 2 - 2 - 1 5 - 5

ISCED 3 zameranie informatika I.B

vyučovací predmet

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Spolu

Σ

Chémia

2

1

2

-

1

5

1

6

Osemročné gymnázium

vyučovací predmet

prima

sekunda

tercia

kvarta

Spolu

Σ

Chémia

1

-

1

-

2

2

6

-

6

vyučovací predmet

kvinta

sexta

septima

oktáva

Spolu

Σ

Chémia

2

1

2

1

1

-

5

2

7

Výsledky chemickej olympády:

Výsledky jednotlivých kôl chemickej olympiády v škol. roku
2022/2023

CHO

Kat.

Kolo

Miesto

Meno žiaka

Trieda

Pedagóg

 

C

školské

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zuzana Maršálková
Veronika Jančiová
Igor Vargovič
Natália Vangelová
Katarína Macharová
František Škoviera
Matúš Tylka

I.A
I.A
Kvinta
I.A
Kvinta
I.D
I.D

Šnirc
Šnirc
Šnirc
Šnirc
Šnirc
Šnirc
Šnirc

 

B

školské

 

 

1.
2.
3.
4.

Sofia Gallová
Tomáš Balaj
Simona Kosová
Corina Parašínov

II.D
II.D
sexta
sexta

Šnirc
Šnirc
Jantová
Jantová

 

C

krajské

10.
14.
17.
18.
20.
21.
23.

Zuzana Maršálková
Katarína Macharová
Igor Vargovič
Veronika Jančiová
František Škoviera
Matúš Tylka
Natália Vangelová

I.A
kvinta
kvinta
I.A
I.D
I.D
I.A

Šnirc
Šnirc
Šnirc
Šnirc
Šnirc
Šnirc
Šnirc

B

Krajské

 

8.
13.
15.
25.

Sofia Gallová
Simona Kosová
Tomáš Balaj
Corina Parašínová

II.D
Sexta
II.D
sexta

Šnirc
Jantová
Šnirc
Jantová

 

Výsledky jednotlivých kôl chemickej olympiády v škol. roku
2021/2022

CHO

D

školské

1.

Boris Vargovič

kvarta

Bieliková

 

D

školské

2.

Letícia Kubišová

kvarta

Bieliková

CHO

B

školské

1.

Viktória Klačková

II.D

Kováčová

B

školské

1.

Adam Kudláček

II.C

Kováčová

B

 

B

školské

 

školské

2.

 

3.

Alexandra Kudláčková

Simona Dudová

sexta

 

sexta

Luptáková

 

Luptáková

 

CHO

D

okresné

6.

Boris Vargovič

kvarta

Bieliková

D

okresné

9.

Letícia Kubišová

kvarta

Bieliková

CHO

B

krajské

8.

Viktória Klačková

II.D

Kováčová

B

krajské

11.

Adam Kudláček

II.C

Kováčová

Krajské  kolo chemickej olympiády kategória A šk. rok 2018/2019:

6. miesto: Karolína Záhradníková III.B

Školské kolo chemickej olympiády kategória A šk. rok 2018/2019:

1. miesto: Karolína Zahradníková  (III.B)
2. miesto: Dominika Hochelová (III.D)

Krajské kolo chemickej olympiády - kategória C šk. rok 2017/2018:

  9. miesto: M. Opat (I.B)
16. miesto: J. Šiko (I.E)

Školské kolo chemickej olympiády - kategória C šk. rok 2017/2018:

1. miesto: M. Opat (I.B)
2. miesto: J. Šiko (I.E)
3. miesto: K. Riečičiarová (I.D)

Krajské kolo chemickej olympiády - kategória B šk. rok 2017/2018:

  1. miesto: Karolína Zahradníková II.B
11. miesto: Dominika Hochelová  II.D

Školské kolo chemickej olympiády - kategória B šk. rok 2017/2018:

1. miesto: Karolína Záhradníková II.B
2. miesto: Dominika Hochelová II.D

Pripravované akcie:

Každoročne v rámci rozvíjania  medzipredmetových vzťahov biológia - chémia prednáška na anatomickom ústave Masarykovej univerzity v Brne pre študentov 3. a 4. ročníka (chemický a biologický seminár).


Fotogaléria

Video

Nové chemické laboratória

V šk. roku 2016/17 boli prebudované chemické laboratória.