Slovenský jazyk

Zloženie predmetovej komisie:

PhDr. Jana Mazúrová - vedúca PK, vyučuje SJL, NEJ
PhDr. Elena Botková, SJL Mgr. Jana Ukropcová, SJL, OBN
Mgr. Karin Kubicová, SJL, LAT PaedDr. Ľubica Pribulová, SJL, OBN
Mgr.  Martina Mižičková, SJL, FRJ Mgr. Eva Tomanová, SJL
Mgr. Simona Aninová, SLJ, ANJ Mgr. Júlia Jašurková, SJL, DEJ 1. polrok

Štúr

Do predmetovej komisie patria predmety:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • voliteľné semináre zo slovenského jazyka a literatúry v 3.a 4. ročníku.

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a a literatúra je povinný maturitný predmet pre všetkých študentov školy. Maturitná skúška pozostáva z 2 častí:

 • z písomnej časti - marec maturitného ročníka - písomná časť sa delí na
  • externú časť : test z jazyka literatúry – 64
  • internú časť: slohová práca – 4 témy na výber, zadané celoštátne, obidve časti sú hodnotené percentami a percentilom, ktoré sa uvádzajú na maturitnom vysvedčení
 • z ústnej časti – máj v 4-ročnom štúdiu, jún vo 4.ročníku 5-ročného bilingválneho štúdia. Skúška má 2 úlohy, z jazyka a z literatúry, je hodnotená známkou.
 • v 3. a  4. ročníku si môžu žiaci zvoliť seminár zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré slúžia k príprave na maturitu, semináre sú dvojhodinové alebo štvorhodinové
 • v príme až kvarte majú žiaci 5 hodín slovenčiny týždenne, v 1. až 3.ročníku 4-ročného a 5-ročného štúdia majú žiaci 3 hodiny slovenčiny týždenne a v 4.ročníku 4-ročného i 5-ročného štúdia majú žiaci 4 hodiny slovenčiny týždenne
 • v školskom roku 2021/22 sa po 2-ročnej pauze v covidovom období uskutočnili maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v riadnom období.

Aktivity PK

 • žiaci sa môžu zúčastniť súťaží v prednese poézie a prózy, túto činnosť má  na starosti p. Kubicová v rámci recitačného krúžku
 • žiaci sa môžu zúčastniť olympiády  zo slovenského jazyka a literatúry, organizuje p.Mazúrová
 • žiaci sa môžu zúčastniť literárnych súťaží na rôznych úrovniach, za túto činnosť zodpovedajú všetci vyučujúci slovenského jazyka, informovanosť a koordináciu súťaží má na starosti p. Mazúrová
 • žiaci sa môžu zúčastniť rétorických súťaží – organizuje p.Ukropcová
 • navštevovať žurnalistický krúžok a zapojiť sa do žurnalistických súťaží
 • škola vydáva vlastný časopis VEGET, ktorý vychádza cca 1-2-krát do roka a je veľmi úspešný na celoslovenských súťažiach na Štúrovom pere vo Zvolene – po pedag. stránke ho má na starosti p. Aninová a p.Bilíková.
 • Veget získal v šk. roku 2022/23 na krajskej súťaži stredoškolských časopisov 4. miesto, vyšli 2 čísla
 • vyučujúci organizujú exkurzie  s návštevami divadelných predstavení, navštevujú výstavy
 • škola má školskú knižnicu, kde si môžu žiaci vypožičať knihy, činnosť má na starosti p.Kubicová a voľnú knižnicu, kam môžu žiaci priniesť staršie knihy alebo si z nej knihy odniesť

Úspechy v školskom roku 2022/2023

Olympiáda zo slovenského jazyka:

Natália Vangelová  z I.A  (vyučujúca p.Tomanová),
ktorá sa umiestnila na 2. mieste v kraji z 27 súťažiacich v kategórii B
Vanesa Hrbasová zo IV.B (vyučujúca p.Mazúrová),
ktorá sa umiestnila na 5. mieste v kraji z 22 súťažiacich v kategórii A.

Rečnícke súťaže:

Majster rétor : 1. miesto v krajskom kole získala:
Izabela Mišáková zo IV.D -  (vyučujúca p. Ukropcová)

Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec : 1. miesto  v krajskom kole získala:
Izabela Mišáková zo IV.D – (vyučujúca p. Ukropcová), žiačka sa zúčastnila aj celoslovenského kola

Literárne súťaže:

Laura Magičová z II.C  - 3. miesto v literárnej súťaže Zlínskeho a Trenčianskeho kraja v kategórii poézia – vyučujúca p.Tomanová

Klára Cabúková z II.A   -  2. miesto v literárnej súťaži Poetický Púchov 2023 - vyučujúca K.Kubicová

Recitačné súťaže:

Jessica Šlepecká z I.Avyučujúca p..Kubicová

Hviezdoslavov Kubín – 1. miesto v 4.kat.regionálneho kola,
2. miesto v krajskom kole 

Matej Červenák z prímy – vyučujúca p.Kubicová

Hviezdoslavov Kubín -  1. miesto v obvodnom kole
3. miesto v okresnom kole

V maturitnom teste EČ sme  tradične dopadli vysoko nad celoslovenským priemerom , kde bola 55% úspešnosť v riešení úloh.

Trieda

Percento úspešnosti

IV.D

77,4

IV.C

75,1

IV.B

71,4

IV.A

68,1

Oktáva

67,7

IV.BB

63,6

Úspechy v školskom roku 2021/2022

Časopis Veget získal v šk. roku 2021/2022 na celoslovenskej súťaži školských časopisov Štúrovo pero vo Zvolene Cenu Markízy III.stupňa

Názov súťaže

Kategória

Kolo

Miesto

Meno žiaka

Trieda

Pedagóg

Olymp SJL

2A

Krajské

2.

Matúš Čarnogurský

III. B

Janka Mazúrová

2B

Krajské

6.

Ivan Kolačan

I.A

Eva Tomanová

Olymp

2A

Školské

1.

M.Čarnogurský

III.B

J.Mazúrová

 

 

 

2.

V. Hrbasová

III.B

J.Mazúrová

 

 

 

3.

S. Ondrášková

III.D

J. Ukropcová

 

2.B

Školské

1.

I.Kolačan                  

I.A

E.Tomanová

 

 

 

2.

J. Supeková

I.C

E.Tomanová

 

 

 

3.

D.Víghová

I.A

E.Tomanová


Fotogaléria