Románske jazyky

Zloženie predmetovej komisie:

Mgr. Katarína Kvasnicová - vedúca PK
Mgr. Miroslav Mališ - zástupca riaditeľa Mgr. Soňa Strnadová
Mgr. Katarina Griffin Mgr. Michaela Lenošková

Cudzie jazyky (jazyk  francúzsky, španielsky)

Povinný predmet: Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 24. 2. 1997 pod číslom 1252/96-15

Voliteľný predmet: Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 10. 5. 1999 pod číslom 955/99-41

Učebné osnovy cudzích jazykov sa používajú aj v prípade, ak sa predmet vyučuje ako voliteľný alebo nepovinný.

CIELE

Prostredníctvom vyučovania cudzieho jazyka žiaci gymnázia získavajú produktívne i receptívne komunikatívne zručnosti na úrovni, ktorá im umožňuje ďalej sa v príslušnom cudzom jazyku vzdelávať, využívať ho na svoj všeobecno-kultúrny a odborný rast, používať ho pri vykonávaní svojej profesie a tak sa úspešne zapájať do spoločenskej praxe.

Vo vyučovaní cudzieho jazyka sa komplexne realizujú tri základné ciele:

Komunikatívny, informatívny a formatívny.

Prvoradý dôraz kladieme na plnenie komunikatívneho cieľa, t.j. na osvojenie si komunikatívnej kompetencie vo všetkých štyroch hlavných rečových zručnostiach.

Predmetné osnovy umožňujú zladiť variabilitu osvojovania si 1. a 2. cudzieho jazyka, kde je taktiež cieľom dosiahnutie základnej úrovne komunikatívnej kompetencie, ktorá súčasne predstavuje úroveň komunikatívnej dostatočnosti osvojenia si cudzieho jazyka. Osobitný význam má dosiahnutie vysokej úrovne komunikatívnej kompetencie v ústnom prejave a čítaní s porozumením.

Pri plnení informatívneho cieľa si žiaci osvojujú jazykové i nejazykové poznatky z rôznych oblastí života príslušnej jazykovej oblasti, čím si rozširujú a prehlbujú vedomosti získané v iných vyučovacích predmetoch.

V rámci formatívneho cieľa sa utvárajú a rozvíjajú vlastnosti, ktoré mladý človek potrebuje pri vstupe do spoločenskej praxe: myšlienková a rečová tvorivosť, kritické myslenie, tolerancia k názorom iných ľudí, úcta k hodnotám vytvoreným inými národmi, vytrvalosť, presnosť, cieľavedomosť a pracovitosť. Vyučovanie tiež podporuje rozvoj estetického cítenia žiakov a prispieva k ich výchove ako kultúrneho čitateľa a diváka.

OBSAH

Obsahom vyučovania cudzích jazykov je systematické formovanie, rozvíjanie a prehlbovanie vedomostí, zručností a návykov zameraných na tieto oblasti:

 1. jazyk, jeho zvukovú a grafickú stránku, slovnú zásobu a gramatiku,
 2. reč ako fungovanie jazyka v procese komunikácie, ktorá zahŕňa receptívne a produktívne rečové zručnosti, t.j čítanie a posluch s porozumením, ústny a písomný prejav,
 3. sociokultúrne poznatky o príslušnej jazykovej oblasti v porovnaní so SR,
 4. učebné zručnosti, ktoré žiakovi umožňujú efektívne sa učiť, samostatne získavať, spracovávať a uchovávať informácie z rôznych oblastí (osobného, spoločenského i profesionálneho života).

A. Špecifikácia obsahu

Počas štvorročného štúdia si žiaci – začiatočníci pri trojhodinovej dotácii, t.j. približne na 400 vyučovacích hodinách, osvoja jednotlivé zložky obsahu na úrovni, ktorá sa spresňuje v danej časti osnov. Pri zaraďovaní tém a podtém do jednotlivých ročníkov predmetová komisia (vyučujúci) rešpektuje zásadu postupu od známeho k menej známemu, od jednoduchého k zložitému a zabezpečuje, aby sa komunikácia na základe prebratých tematických okruhov upevňovala a po obsahovej a jazykovej stránke skvalitňovala i v ďalších ročníkoch. Obdobnú zásadu treba dodržiavať i pri začleňovaní čiastkových rečových zručností v rámci posluchu a čítania s porozumením, ústneho a písomného prejavu.

 • 1.1. Rečové zručnosti
  • 1.1.1. Posluch s porozumením

Rozumieť cudzojazyčné pokyny a inštrukcie a kratšie súvislé prejavy učiteľa i nositeľov jazyka, ktoré obsahujú známe lexikálne a gramatické javy.

Pochopiť jadro konverzácie alebo besedy medzi dvomi i viacerými partnermi a určiť ich vzájomné vzťahy.

Počúvať s porozumením krátke adaptované príbehy, piesne a básne s oporou, alebo bez opory o grafický text.

Porozumieť z magnetofónovej nahrávky, z rozhlasového a televízneho vysielania podstatu monologického a dialogického textu, prednášaného v prirodzenom tempe reči.

Odlíšiť podstatné informácie od nepodstatných.

Pochopiť podstatu a rozlíšiť úlohy hlavných postáv v cudzojazyčnom filme.

Po predbežnej jazykovej príprave porozumieť ukážky umeleckého textu.

Robiť si poznámky k počúvanému textu a rôznym spôsobom graficky zaznačiť získané informácie.

Porozumieť kratšie prejavy v sťažených akustických podmienkach (napr. oznamy na železničnej a autobusovej stanici, rozhovor rušený hlukom dopravných prostriedkov a pod.).

Poznámka: Žiakov treba učiť počúvať primerané texty prednášané s rôznou výslovnosťou, napr. pri vyučovaní angličtiny i texty s americkou výslovnosťou, nemčiny texty s rakúskou výslovnosťou, nemčiny a francúzštiny so švajčiarskou výslovnosťou.

 • 1.1.2. Ústny prejav

Vedieť:

 1. pozdraviť, začať udržiavať a ukončiť konverzáciu s jedným alebo viacerými partnermi;
 2. požiadať o informáciu, dať informáciu;
 3. požiadať o opakovanie informácie a jej spresnenie počas konverzácie;
 4. požiadať o pomoc, ponúknuť pomoc, reagovať na ponúknutú pomoc;
 5. požiadať o tovar, službu ap.;
 6. klásť otázky a odpovedať na otázky k danej téme, textu;
 7. jednoducho opísať predmet, osobu, udalosť;
 8. súvislo hovoriť o známej téme, o prežitej udalosti, prečítanej knihe, o filme, o divadelnom predstavení, o osobných záľubách a životných plánoch;
 9. odovzdať pozdrav, jednoduchý odkaz alebo správu;
 10. dohodnúť si schôdzku (čas, miesto) a spoločný program;
 11. začať, viesť a ukončiť telefonický rozhovor;
 12. vyjadriť svoje stanovisko k danému problému v rámci rozhovoru, besedy a diskusie;
 13. prispôsobiť sa známej téme rozhovoru a meniť jeho tematické zameranie;
 14. preformulovať a spresniť odpoveď, ak o to partner požiada;
 15. predniesť súvislú správu , štylisticky a obsahovo primeranú danej situácii;
 16. s pomocou osnovy (bodov) alebo bez písomnej opory referovať o prečítanom texte, rozhlasovom alebo televíznom programe;
 17. informovať o živote a kultúre krajín príslušnej jazykovej oblasti a podať informácie o SR;
 18. voľne tlmočiť tematicky a jazykovo primerané kratšie prejavy z cudzieho jazyka do slovenčiny a naopak;
 19. vyjadriť: súhlas, nesúhlas, prosbu, poďakovanie, príkaz, zákaz, návrh, to, že sa mi niečo páči alebo nepáči, ospravedlnenie sa, pozvanie, kladnú a zápornú reakciu na pozvanie, potvrdenie a odmietnutie niečoho, prekvapenie, úmysel, nádej, ochotu, sľub, nástojenie;
 20. predniesť báseň, úryvok z prózy, pieseň, rozprávať anekdotu v cudzom jazyku.

 • 1.1.3. Čítanie s porozumením

Vedieť:

 1. čítať so správnou intonáciou, melódiou a prízvukom modelové texty z učebnice a iných učebných materiálov;
 2. čítať s porozumením verejné nápisy a oznamy;
 3. pochopiť obsahovú podstatu textu všeobecného charakteru, publicistického a populárno-náučného textu;
 4. odlíšiť podstatné informácie od menej dôležitých a robiť si poznámky (osnova, body) k textu;
 5. získať informácie z jednoduchých tlačených formulárov, prospektov, inzerátov, máp, cestovných poriadkov, informačných brožúr a pod.;
 6. čítať texty rôzneho druhu podľa záujmu žiakov;
 7. používať pri čítaní prekladové a výkladové slovníky, jazykové príručky;
 8. získať zručnosť študijného, informačného a orientačného čítania učebnicových a mimoučebnicových textov rôzneho druhu;
 9. naučiť sa odhadovať význam neznámych slov.

 • 1.1.4. Písomný prejav

Vedieť:

 1. odpisovať tlačený alebo rukou písaný text;
 2. zaznamenať orálne pripravený text (i podľa diktátu);
 3. napísať krátku informáciu, odkaz, správu, pozdrav (pohľadnicu), ospravedlnenie, životopis, jednoduchý i obsahovo a jazykovo náročnejší neformálny list, telegram, pozvanie, odpoveď na pozvanie, blahoželanie, sústrasť, vyplniť dotazník a iné úradné tlačivá (colné prehlásenie, prihlasovací lístok v hoteli – podľa reálnych možností získať tieto tlačivá);
 4. napísať reprodukciu a osnovu prečítaného alebo vypočutého textu, rozprávanie o prežitej udalosti, charakteristiku známej osoby i literárnej postavy;
 5. informovať o prečítanej knihe, o filme, divadelnom predstavení, inej spoločenskej udalosti a vyjadriť v informácii vlastné hodnotenie;
 6. požívať prekladový i výkladový slovník, gramatické a pravopisné príručky;
 7. napísať dve kontrolné práce v každom ročníku.

 • 1.2. Jazykové prostriedky
  • 1.2.1. Výslovnosť

Osvojiť si zvukovú stránku jazyka, t.j. správne používanie suprasegmentálnych javov

(prízvuk v rámci slova, rytmického taktu a vety, dôrazový prízvuk, viazanie, rytmus, melódia rozličných typov viet) a segmentálnych elementov (inventár foném fonologického systému príslušného jazyka) s dôrazom na javy odlišné od slovenčiny.

 • 1.2.2. Slovná zásoba

Pri troch vyučovacích hodinách týždenne si v priebehu štúdia aktívne osvojiť 1800 – 2000 lexikálnych jednotiek (t.j. cca 5 lexikálnych jednotiek na jednej vyučovacej hodine) vrátane základnej frazeológie bežného spoločenského styku. Ak je počet vyučovacích hodín v týždni vyšší alebo nižší než tri, zvyšuje a lebo znižuje sa objem slovnej zásoby približne o 450 - 500 jednotiek.

Receptívne si osvojiť ďalších približne 300 – 500 lexikálnych jednotiek.

Získať základné vedomosti o významovej a štylistickej stránke cudzieho jazyka (viacvýznamovosť slov, zásady spájania slov, základné spôsoby vyjadrovania rôznych sémantických vzťahov, synonymá, antonymá, homonymá, homofóny a medzinárodne používané slová).

Receptívne si osvojiť najfrekventovanejšie produktívne spôsoby tvorenia slov, oboznámiť sa s najbežnejšími spôsobmi konverzácie.

 • 1.2.3. Gramatika

Aktívne si osvojiť základné morfologické a syntaktické javy príslušného cudzieho jazyka potrebné na dosiahnutie požadovanej úrovne rečových zručností (vyjadrenie otázky, záporu, časových a priestorových vzťahov, kvantity a kvality, porovnania, podmienky, možnosti a nemožnosti, istoty a neistoty, zákazu, príkazu, priania, žiadosti a pod.) v korelácii s rozsahom slovnej zásoby.

Receptívne si osvojiť i ďalšie frekventované javy potrebné na porozumenie čítaných textov vrátane populárno-náučných a náučných.

 • 1.2.4. Pravopis

Osvojiť si pravopis prebratých lexikálnych jednotiek a ich tvarov (časovanie, skloňovanie, stupňovanie, atď.).

Osvojiť si základné pravidlá interpunkcie.

Tematické zameranie rozvoja komunikatívnych zručností

Osvojiť si slovnú zásobu na efektívnu komunikáciu v tematických okruhoch:

a) spoločenské situácie

  1. rodina
  2. škola
  3. bývanie
  4. obchod
  5. stravovanie
  6. cestovanie
  7. človek v spoločnosti
  8. voľný čas
  9. príroda
  10. práca a zamestnanie
  11. obliekanie a starostlivosť o zdravie
  12. umenie, veda a technika
  13. sociokultúrne poznatky o SR a krajinách príslušnej jazykovej oblasti
  14. a iné

b) štandardné situácie

 1. získanie a podanie informácie pri nákupe o tovare, cene, platenie
 2. získanie a podanie informácie o ceste k inému objektu, o možnostiach ubytovania a stravovania, nákupov
 3. objednanie izby v hoteli alebo inom ubytovacom zariadení, vyplnenie formulárov, informácie o hotelových službách, zaplatenie za izbu a poskytnuté služby
 4. kupovanie cestovného lístka (vlak, autobus, električka, metro), letenky a lodného lístka, orientácia v cestovnom poriadku, prestupovanie, uloženie batožiny, informovanie sa o vozni, kupé, kupovanie lôžka, ležadla; cestovanie taxíkom; prechod cez colnú a pasovú kontrolu (vyplnenie formulárov)
 5. podanie telegramu (pohľadnice, listu), objednanie si hovoru, telefonovanie, zmenárenské a informačné služby v cestovnej kancelárii alebo na pošte
 6. zakúpenie lístka na kultúrne prípadne športové podujatie, informovanie sa o mieste a čase konania, programe a pod.
 7. získanie informácie o zdravotných službách, prvá pomoc, opis zdravotných ťažkostí u lekára, lekáreň
 8. hľadanie zamestnania (brigády pre študentov)
 9. účasť na konkurze (letné kurzy, au-pair a pod.).

Jazykový certifikát DELF

Naše gymnázium je certifikovaným centrom skúšok DELF.

DELF je systém oficiálnych medzinárodne platných a uznávaných certifikátov vydávaných francúzskym Ministerstvom školstva na potvrdenie jazykových schopností z francúzštiny pre zahraničných uchádzačov.

DELF Scolaire sa skladá zo 4 od seba nezávislých diplomov, zodpovedajúcich štyrom stupňom Európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR). Pričom sú tematicky prispôsobené pre mládež: A1, A2, B1, B2

Všetky 4 diplomy, z ktorých sa skladá DELF Scolaire, sú úplne od seba nezávislé. Preto sa uchádzač, podľa toho, aký je jeho vedomostný stupeň, môže prihlásiť priamo na skúšku, ktorú uzná za primeranú svojim dosiahnutým vedomostiam.

Na každom stupni sa hodnotia 4 schopnosti : ústne porozumenie a ústny prejav, písomné porozumenie a písomný prejav. Pričom už DELF B2 môže jeho držiteľom otvoriť cestu na štúdium do zahraničia a zároveň značne pomôcť pri uchádzaní sa o zamestnanie.

Vyššie úrovne DALF – C1 a C2 medzinárodných skúšok si možno neskôr urobiť buď na Francúzskom inštitúte v Bratislave, alebo v niektorej Alliance Française na Slovensku.

http://www.eku.sk/sk/jazykove-skusky/europsky-referencny-ramec-common-european-framework-of-reference

10 dôvodov, prečo sa učiť po francúzsky

(podľa "Pourquoi apprendre le français" http://www.france.cz/spip.php?article1381)

 1. Francúzština je pracovným a oficiálnym jazykom OSN, EU, UNESCO, NATO, Medzinárodného olympijského výboru a niekoľkých právnych európskych inštitúcií;
 2. francúzštinou hovorí viac než 200 miliónov ľudí v 43 krajinách na 5 kontinentoch sveta;
 3. frankofónia spája 68 štátov a vlád, má najväčšiu sieť kultúrnych inštitúcií po celom svete, po angličtine je druhým najčastejšie vyučovaným jazykom;
 4. francúzština je medzinárodným jazykom v oblasti umenia, hudby, tanca, architektúry, filmu a samozrejme kulinárstva;
 5. francúzska literatúra je jednou z najbohatších a najvplyvnejších svetových literatúr, a preto čítať diela od Prousta, Huga, Molièra, Rousseaua, či Sartra v origináli je neopísateľným zážitkom;
 6. Francúzsko je vďaka 70 miliónom turistov ročne najnavštevovanejšou turistickou destináciou, preto čo i len základné znalosti francúzskeho jazyka vám umožnia vidieť a spoznať Paríž a francúzske regióny inými očami, porozumieť francúzskej kultúre, mentalite a spôsobu života;
 7. znalosť francúzštiny vám pomôže pri štúdiu ďalších jazykov, predovšetkým románskych - španielčina, taliančina, portugalčina a rumunčina, až 45% anglickej slovnej zásoby pochádza z francúzštiny;
 8. znalosť francúzštiny vám otvorí dvere do sveta medzinárodného obchodu, turistického priemyslu, diplomacie, výskumných inštitúcií, prekladateľstva a tlmočníctva a v neposlednom rade aj k učiteľskému povolaniu;
 9. učiť sa francúzštinu vám prinesie radosť zo štúdia krásneho, ľúbozvučného a bohatého jazyka, francúzština je jazykom analytickým, ktorý utvára a rozvíja kritické myslenie
 10. francúzština je jazykom lásky a rozumu, je to životný štýl a spôsob myslenia;

Je to láska na celý život...

Postrehy z exkurzií

Naša cesta od Azúrového pobrežia a Provence do temperamentného Španielska začala 13. októbra 2019. Rodičia samozrejme stáli s autami tam kde nemali, čiže už len prvotné stretnutie s autobusom bolo dobrodružstvo. Prvú noc v autobuse skoro nikto nespal. Jednak sme boli plní očakávaní a po druhé sme prechádzali krásnym nočným Talianskom. Ráno sme sa zobudili na našej prvej zastávke – Francúzsko. Z väčšej časti sme si pochodili Aix-en-Provence sami a spoznávali sme ho. Aby sme sa na ďalší deň mohli ocitnúť v Barcelone. Ochutnali sme to najlepšie churros (jediné čo sme za ten výlet mali) a do očí nám bila Sagrada Familia. Vzápätí nám vynadali španielski policajti, pretože sme prebehli krížom cez cestu, keď sme sa náhlili pre pohľadnice. Nevysvetľovali sme, že u nás sa skoro inak ani nechodí. O niekoľko ulíc ďalej sme sa naučili zjednávať ceny, pretože ísť pešo 20 minút na pláž sme naozaj nemali v pláne. Bicykle boli tiež skvelé dopravné prostriedky, niektorí obyvatelia však s nami nesúhlasili. V Barcelone zrovna začínali v deň nášho odchodu demonštrácie ohľadom osamostatnenia Katalánska, pratali sme sa teda preč. V Granade sa nám ponúkol veľmi ochotný sprievodca. Okrem podrobnej prehliadky Alhambry nám spravil aj podrobnú prehliadku mesta, po nej sme šťastní utekali do najbližších reštaurácií na už zaslúžený obed, najlepšie minutých 12€ v mojom živote. Sevilla bola úžasná. Neviem či preto, že nám prišlo, ako skvelý nápad ísť 30 minút na neznáme miesto ale s vidinou obchodného centra. Alebo to bolo tým, že v španielskom McDonalde mali McPollo a toalety na kód pripísaný na bločku. Možno aj tým, že keď sme sa vracali na miesto stretnutia išli sme opačným smerom, musel nám ale potvrdiť až ochotný pán. Každopádne Toledo sme začali prehliadkou mesta a potom miernym poklusom nájsť najbližšie lavabo. O hodinu sme boli už v Madride. Najviac očarení sme z vlakovej stanice. Tam alebo v múzeu sme strávili značný čas, pretože nás chránili pred nepriaznivým počasím čo nás tam zastihlo. Z Madridu sme sa presunuli do francúzskeho Nice, kde sme prespali a na ďalší deň sme pokračovali domov. Na výlet máme určite len dobré spomienky a zhodli sme sa, že by sme si to celé znova zopakovali. Aj s nocľahom v autobuse, vymýšľaním ako sa čo najviac vyhnúť ráno rade alebo dobehnutím na večeru pretože sme si pomýlili čas vydávania večere.

Klára Gabrižová, október 2020

V októbri 2019 sme sa s triedou vypravili na exkurziu do Španielska. Musím sa priznať, že som nemala žiadne veľké očakávania a myslela som si, že budem iba niekoľko dní trpieť v cudzej krajine. Moje očakávania však boli prekazené už na prvej zastávke vo Francúzsku. Už len pobyt v malom mestečku a posedenie s kamarátmi v študentskom parku mi zmenili pohľad na celú situáciu. Úspešná zastávka ma donútila tešiť sa na Španielsko až tak, že mi ani nevadilo bolenie všetkých kostí a svalov v tele z krkolomného spania v autobuse.

Do Španielska som sa zamilovala takmer hneď. Nezamilovala som sa však len do krásnej architektúry a pamiatok, ale aj do domácich ľudí. Hneď som si všimla, že sú iní ako Slováci. Každý z nich mi prišiel otvorený náhodnej konverzácií s neznámou osobou na ulici, všetci oplývali priateľskou atmosférou a pôsobili prívetivo. Rada by som sa podelila o pár zážitkov s náhodnými Španielmi počas celého výletu, z ktorých sa mi na tvári kúzli úsmev do dnešných dní. 

So spolužiakom sme sa prechádzali po menších uličkách Barcelony, pretože sme sa snažili vyhnúť často frekventovaným miestam a pamiatkam zaplneným turistami. Chceli sme sa cítiť domácky a trošku to preskúmať zo strany domácich. Po dlhom a náročnom chodení sme si sadli na lavičku, na ktorej sedel postarší pán a kŕmil holuby okolo seba. Samozrejme som si ich hneď začala fotiť. Keď si ma ujo všimol, začal mi zo srandy hádzať zrno pod nohy, aby holuby lietali blízko mňa. Onedlho sme sa pustili do nezávislej konverzácie, porozprával mi o svojom detstve a ako sa z Indie dostal do Nemecka a z Nemecka zase do Španielska. Táto krátka konverzácia mi celkom zlepšila náladu a dodala mi energiu na ďalšie potulky mestom. 

Onedlho na to sme s kamarátmi prežili asi tú najabsurdnejšiu situáciu, ako sme vôbec mohli prežiť. V malom parku už navečer, keď sme čakali na stretnutie skupiny, sa vedľa nás zjavil podivný chlapík oblečený v punkovom oblečení so psom, ktorý sa neprekvapivo volal Terorista. Vďaka psovi, ktorého sme okamžite začali hladkať, sme sa s ním pustili do konverzácie. Ani nie pár minút na to už Bryce, ako sa punkový chlapík volal, vyťahoval nejaké špeciálne zariadenie z tašky. Nikto z nás nevedel, čo sa bude diať a zrejme nikto z nás nečakal, že práve zažijeme provizórnu ohňovú šou v strede parku. Nemôžem však povedať, že by sa to niekomu z nás nepáčilo. Všetci sme radi uvítali unikátny zážitok, ktorý si so sebou budeme niesť do konca našich životov. 

V Barcelone sme navštívili aj množstvo pamiatok, vďaka čomu som napríklad zistila, že Park Güell, navrhnutý architektom Antonim Gaudím, je síce úchvatný na pohľad, ale inak veľmi nezáživný. Alebo som iba veľmi špecifický turista, ktorý si skôr užíva túlanie sa mestom a spoznávanie domáceho života, než obzeranie pamiatok, preto by som nemala mať názor na takéto veci. Úprimne povedané, moja najlepšia spomienka z Parku Güell je ešte len cesta do cieľa, kde náš vodič brázdil ulicami a akýmsi zázračným spôsobom sa mu podarilo spôsobiť menšiu kolónu, pretože nevedel vycúvať z jednej úzkej uličky do druhej. Pre nášho vodiča to asi nebolo príjemné, ale pre nás to bolo dobré pobavenie a uvoľnenie stresu po dlhej ceste. A ostatným vodičom, ktorí povyliezali z auta a s úžasom hľadeli na náš autobus, to tiež prišlo celkom vtipné. Všetci postarší vodiči sa prekrikovali a snažili sa presadiť svoje rady a názory na situáciu. Myslím si, že to bola perfektne komická situácia, vďaka ktorej si budem pamätať niečo nezáživné ako cestu do parku nadosmrti.

Mesto, do ktorého som sa zamilovala na prvý pohľad, bola Sevilla s nádhernou riekou Guadalquivir. Dokonca aj kráľovský palác Alzácar, ktorý sa v tomto meste nachádza, bol jednou z mála pamiatok, ktoré ma zaujali. Na stavbách v paláci som hneď videla arabský vplyv na architektúru, presne ako sme sa učili v škole. Príjemným prekvapením na paláci bola kačacia rodina spiaca pri fontáne. 

Keď už prišiel večer, sadli sme si k rieke a spokojne si vychutnávali idylický októbrový večer, ktorý sa od slovenského úplne líšil. Slnko zapadalo až okolo desiatej večer a ešte aj večer tam bolo príjemné teplo. Sedenie nám spríjemnil čarovný výhľad na západ slnka a svetlá mesta odrážajúce sa na hladine. Aby toho nebolo málo, podarilo sa nám stretnúť ďalšieho Slováka, ktorý si vychutnával voľné dni v Španielsku rovnako ako my. Volal sa Martin a pochádzal z Martina. Tiež sa nám podarilo stretnúť Američanku Sáru, s ktorou sme mali celkom osobný a duchaplný rozhovor. Sevilla celkovo oplývala akousi magickou atmosférou, ktorá dopomohla k tomu, aby som sa tam niekedy v budúcnosti chcela vrátiť. Neviem sa dočkať, kedy sa tam znova objavím, sadnem si k rieke a spravím si náhodných kamarátov z celého sveta. A možno sa mi opäť podarí stretnúť nejakého Slováka. 

V Madride bolo pre nás ťažšie sa stratiť v uličkách a donekonečna sme blúdili dookola, no napokon sme sa našli v španielskych sekáčoch, kde sme sa aspoň nachvíľu cítili ako doma. Potom sme chvíľu sedeli na obrubníku na ulici a len sme pozorovali okolie a ľudí, ktorí sa niekam náhlili. Náhlenie však nezabránilo jednému ujovi, aby sa pri nás zastavil a ukázal nám farebné ponožky s pruhmi, ktoré boli takmer identické ako sme mali my všetci. Bola to síce krátka a jednoduchá interakcia, ale vyčarovala nám úsmev na tvári. Rovnako nám úsmevy vyčarovali majitelia psov, ktorí nás nechali pohladkať si ich. Najviac si doteraz pamätám dvoch chrtov, ktorí sa volali Pimienta a Pistacho, čo v preklade znamená Paprika a Pistácia. Ani skoré ranné hodiny nezabránili ich majiteľke, aby na nás bola milá s snažila sa viesť konverzáciu v akejsi zmesi angličtiny a španielčiny. Vďaka nej si pamätám, že „acariciar“ znamená pohladkať.
Bolo pre nás ťažké zamilovať sa do Madridu, keďže nám prišiel ako väčšia Bratislava. Svoju lásku k nemu sme si našli hneď, ako sme sa pripojili k náhodnému protestu za LGBT práva, i keď sme nerozumeli takmer ničomu, čo tam bolo povedané. Zdvihlo nám to však náladu a dali sme mestu druhú šancu. Aj sa nám to vyplatilo, pretože v momente ako na Madrid padli večerné hodiny, mesto sa okamžite zmenilo. Nadobudlo inú atmosféru a my sme zistili, že na to, aby sme spoznali Madrid, by sme tam museli zostať cez noc a spoznať jeho pravú nočnú stránku. Na to sme však nemali čas, preto by som sa tam raz rada vrátila a spoznala Madrid so všetkým, čo mi ponúkne. 

Do Španielska sa mám v pláne vrátiť. Cítila som sa tam lepšie ako na Slovensku. Myslím si, že to bolo vďaka otvorenejším a priateľskejším ľuďom. Aj celková atmosféra Španielska mi vyhovovala viac a to ani nehovorím o neskorých východoch a neskorších západoch Slnka. Dokonca si aj viem predstaviť, že by som tam dlhodobo bývala.
Exkurzii som preto vďačná, že som dostala šancu zamilovať sa do Španielska a spoznať jeho krásy i tradičnú španielsku kuchyňu, z ktorej som ochutnala pravé churros s čokoládou, paellu s morskými plodmi a rôzne tapas. 

Karin Tomečková, október 2020


Fotogaléria