Umenie a kultúra

Zloženie predmetovej komisie:

 PhDr. Dagmar Mikulová, vedúca PK

 Vyučuje  ETV, UMK

 Mgr. Michaela Lenošková

 Vyučuje SPJ, DEJ, HUD, VYV

 Mgr. Drahomíra Pavlíková

 Vyučuje  NEJ, RUJ, UMK

 Mgr. Monika Petreje

 Vyučuje  NEJ, UMK

 Mgr. Zuzana Gerlici

 Vyučuje TSV, ETV

 

a externí  vyučujúci náboženskej  výchovy  

Do predmetovej komisie patria predmety:

 • umenie a kultúra
 • hudobná  výchova
 • výtvarná výchova
 • etická výchova
 • náboženská výchova
 • voliteľné semináre z dejín umenia, umenia a kultúry.

Predmet  umenie a kultúra sa vyučuje  jedenkrát do týždňa počas štyroch rokov. Študenti si tento predmet môžu zvoliť ako maturitný, taktiež aj ako voliteľný seminár  v treťom a štvrtom ročníku. 

 Charakteristika predmetu umenie a kultúra:

V predmete umenie a kultúra sa žiaci oboznamujú s priestorom kultúry a umenia prostredníctvom tematických celkov, ktoré sú zamerané na komplexné vnímanie kultúry a umenia v súvislostiach súčasných kultúrnych, spoločenských, ekonomických a politických procesov

 Ciele predmetu umenie a kultúra:

Žiaci:

 • si kultivujú umeleckú, estetickú, vizuálnu, akustickú, jazykovú a pohybovú gramotnosť
 • si rozširujú skúsenosti s aktívnou tvorbou v rámci projektov v oblasti rôznych druhov umení a médií
 • rozlišujú hlavné umelecké a kultúrne smery, prúdy a druhy
 • kriticky reflektujú na súčasnú ponuku vizuálnej kultúry a médií
 • rozvíjajú si porozumenie k súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe
 • vyjadrujú vlastné myšlienky, skúsenosti a emócie prostredníctvom rôznych médií
 • zaujímajú zodpovedný postoj k hodnotám národnej kultúry
 • rešpektujú hodnoty a rozdiely kultúr iných národov
 • si rozvíjajú povedomie o vlastnej kultúrnej identite

Predmet hudobná výchova sa opäť  začal vyučovať v školskom roku 2015/2016 v príme jednu hodinu v týždni.

Ciele predmetu  hudobná  výchova:

 • žiaci získajú hudobné schopnosti prostredníctvom hudobných činností
 • žiaci realizujú hudobné činnosti na základe nadobudnutých hudobných schopností
 • žiaci si na základe vlastnej skúsenosti osvoja konkrétne poznatky z oblasti teórie a histórie
 • žiaci pochopia podstatu umenia, vytvoria si vzťah  k umeniu, majú priamu skúsenosť v oblasti špecifických umeleckých, estetických a psychologických kategórií - emocionalita, prežívanie, zážitok, vnímanie krásy, vlastná tvorivosť  (improvizácia), na základe čoho dokážu reflektovať umenie, vnímať krásu, rozpoznať hodnotu, vyjadriť sa prostredníctvom umenia

Predmet výtvarná výchova sa v príme vyučuje dvakrát do týždňa.

Ciele  predmetu  výtvarná výchova:

 • žiaci spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení  – výtvarného umenia, fotografie, dizajnu, architektúry, videa a filmu, rozumejú  im a získavajú základnú gramotnosť v ich používaní
 • rozvíjajú si pozorovacie schopnosti, schopnosti  reagovať na vizuálne podnety a výtvarne ich  spracovávať, rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú realizáciu, spoznajú a slovne pomenujú (výraz), formu, námet umeleckých diel a svoj zážitok z nich výtvarne interpretujú
 • poznávajú vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce smery moderného a súčasného umenia a historické slohy, osvojujú si primerané kultúrne postoje, názory a hodnotové kritériá; cez zážitky aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel sú uvádzaní  do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií a na úrovni aktuálneho myslenia a interpretácie

Predmet etická a náboženská  výchova sa vyučuje jedenkrát v týždni v prvom a druhom ročníku.  

Ciele predmetu  etická  výchova:

Žiaci:

 • vysvetlia základné etické postoje a spôsobilosti
 • rozvíjajú a zdokonaľujú si základné etické postoje a spôsobilosti osvojené na základnej škole, ako sú sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba a druhých, komunikačné zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov
 • vysvetlia princípy náboženskej i nenáboženskej etiky, ktoré im umožnia pochopiť a tolerovať správanie a názory spolužiakov a spoluobčanov
 • si osvoja dôležité hodnoty a etické normy súvisiace so životom a zdravím, rodinným životom, rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým životom a prácou v povolaní
 • rozvíjajú morálny úsudok a zmysel pre zodpovednosť
 • definujú základné etické pojmy, súvislosti medzi hodnotami a normami
 • si osvoja základné postoje a spôsobilosti súvisiace s uvedenými hodnotami a normami

 Ciele predmetu náboženská výchova:

Žiaci:

 • si osvoja postoj hľadania zmyslu a transcendentnosti človeka
 • rozvíjajú svoju religiozitu na základe poznania viery Cirkvi
 • pristupujú tvorivo a zodpovedne k riešeniu aktuálnych etických problémov na základe učenia Cirkvi
 • vedia obhájiť trvácu hodnotu biblického posolstva v ľudskej kultúre
 • nadobudnú identitu otvorenú na “ inakosť”, schopnú viesť dialóg
 • poznajú historické súvislosti európskeho kresťanstva
 • zaujmú vlastné stanovisko k inými konfesiám, náboženstvám a svetonázorom
 • zhodnotia potrebu náboženstva pre svoj život
 • dozrievajú v hodnotách, ktoré sú v  súlade s evanjeliom a smerujú k všeobecnému dobru

Súťaže, výstavy a kultúrno poznávacie exkurzie v školskom roku 2022/2023

 • Čo pre mňa znamená šťastie
 • Mesto očami študentov
 • Výstava Gustav Kliment - Viedeň
 • Výstava Tutanchamon - Brno
 • Výstava Mladý dizajnér
 • Divadelné predstavenie - Nádej Dubček
 • Návšteva Galérie M. A. Bazovského

Súťaže v školskom roku 2016/2017,

Študenti a ich súťažné práce : pozri súvisace dokumenty


Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31