Informatika

Zloženie predmetovej komisie:

RNDr. Zuzana Vavrečková - vedúca PK RNDr. Denisa Bilíková
Mgr. Katarína Staníková Ing. Róbert Rurák
Ing. Ján Žabka, CSc. Ing. Mária Zahoranská

Informatika

Predmet informatika sa v 4-ročnom gymnáziu podľa ISCED 3 vyučuje v 1. ročníku 2 hod. týždenne a v 2. ročníku  2 hod. týždenne. V 5- ročnom gymnáziu sa vyučuje v 2., 3. a 4. ročníku 1 hod. týždenne. V 8- ročnom gymnáziu sa vyučuje v sekunde a tercii 2 hod. týždenne, v kvarte 1 hod. týždenne, v kvinte a sexte 2 hod. týždenne. V oktáve si môžu študenti vybrať informatiku ako voliteľný predmet v rozsahu 4 hodín týždenne (určené hlavne pre maturantov z predmetu informatika).

V 3. ročníku si môžu študenti vybrať informatiku ako voliteľný predmet v rozsahu 2 hodín týždenne. Vo 4. ročníku si môžu študenti vybrať informatiku ako voliteľný predmet v rozsahu 4 hodín týždenne (určené hlavne pre maturantov z predmetu informatika). V rámci 4-hodinovky sa pripravujú na maturitnú skúšku z predmetu informatika. 

Študenti triedy so zameraním na informatiku si môžu v 3. ročníku zvoliť voliteľný predmet Programovanie v jazyku Java ako 2 - hodinový blok, vo 4. ročníku si možu zvoliť 4- hodinový blok, a to Programovanie v jazyku Java pre pokročilých (je určený pre žiakov, ktorí v 3. ročníku navštevovali Programovanie v jazyku Java).

Pre nematurantov je vo 4. ročníku možnosť výberu voliteľného predmetu Programovanie v jazyku Python v rozsahu 4 hodiny týždenne.

Žiaci sa každoročne zapájajú do súťaží z oblasti programovania, ako sú Zenit v programovaní, olympiáda v informatike, korešpondenčné semináre z programovania a informatiky. V týchto súťažiach dosahujú veľmi dobré výsledky a umiestnenia v krajských, celoslovenských a aj v medzinárodných kolách . Žiaci dosiahli významné úspechy aj v medzinárodných súťažiach, zameraných na vyhľadávanie informatických talentov.

Náplň výuky predmetu informatika:

4 - ročné gymnázium ISCED 3A

1. ročník - všeobecné zameranie a cudzie jazyky

Komunikácia prostredníctvom IKT - služby Internetu, získavanie a vyhľadávanie informácií . Poštový klient.  Neinteraktívna a interaktívna komunikácia. Netiketa. Bezpečnosť na internete. Sociálne siete.

Operačný systém – základné vlastnosti a funkcie (spravovanie zariadení, priečinkov a súborov).

Informácie okolo nás - grafická informácia  - rastrová grafika, grafické formáty, aplikácie pre rastrovú grafiku

Textová informácia – jednoduchý formátovaný dokument, štýl, aplikácie na spracovanie textov, pokročilé formátovanie – hlavička, päta, štýly, automatický obsah

Prezentácia informácií – aplikácie na tvorbu prezentácií, snímka, spôsoby tvorby prezentácií.

Úvod do algoritmizácie - pojem algoritmus. Algoritmy z bežného života. Spôsoby zápisu algoritmov. Etapy riešenia problému – rozbor problému, algoritmus, program, ladenie.

Programovací jazyk – syntax, spustenie programu, logické chyby, chyby počas behu programu. Pojmy – príkazy (priradenie, vstup, výstup), riadiace štruktúry (podmienené príkazy, cykly), premenné, typy, množina operácií.

Princípy fungovania IKT- Základné pojmy – hardvér, softvér. Počítač – princíp práce počítača. Časti počítača von Neumannovského typu, ich klasifikácia. Vstupné, výstupné zariadenia. Typy vstupných a výstupných zariadení. Parametre zariadení. Softvér – rozdelenie podľa oblastí použitia. Počítačová sieť– výhody, architektúra, rozdelenie sietí podľa rozľahlosti (spôsoby pripojenia).

2. ročník - všeobecné zameranie a cudzie jazyky

Informácie okolo nás - grafická informácia  - vektorová grafika, grafické formáty, aplikácie pre vektorovú grafiku, animácie.

Číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie, tabuľkový kalkulátor – bunka, hárok, vzorec, funkcia, odkazy, grafy, triedenie, vyhľadávanie, filtrovanie.

Prenos informácií medzi aplikáciami.

Prezentácia informácií na webovej stránke – aplikácie na tvorbu webových stránok – hypertext, odkazy.

Zvuková informácia – formáty, aplikácie na nahrávanie, spracovanie, konverzie, prehrávanie.

Informatika. Údaj, informácia, znalosť, jednotky informácie, digitalizácia, kódovanie. Písmo – forma kódovania. Číselné sústavy, prevody. Komprimácia. Šifry. Reprezentácia údajov v počítači, čísla, znaky. Zber, spracovanie, prezentovanie informácie.

Databázy údajov, spracovanie informácií v databáze. Vytvorenie a návrh tabuľky, formuláre, dotazy, zostavy, relácie.

Informačná spoločnosť - informatika (použitie, dôsledky a súvislosti) v rôznych oblastiach – administratíva, elektronická kancelária, vzdelávanie, šport, umenie, zábava, virtuálna realita, e-spoločnosť.

Softvérová firma – pojmy upgrade, registrácia softvéru, elektronická dokumentácia.

Riziká informačných technológií – malvér (pojmy, detekovanie, prevencia); kriminalita.

Etika a právo – autorské práva na softvér, licencia (freeware, shareware, demoverzia, multilicencia, Open source...).

E - learning, dištančné vzdelávanie, vzdelávania využitím IKT.

1. ročník - zameranie informatika

Údaj, informácia, reprezentácia údajov v počítači.Základné pojmy informatiky, číselné sústavy. Základné jednotky informácie. Zobrazovanie a ukladanie informácií v počítači

Komunikácia prostredníctvom IKT - služby Internetu, získavanie a vyhľadávanie informácií, poštový klient, neinteraktívna a interaktívna komunikácia.

Princípy fungovania IKT - nastavenie a prostredie OS, súbor, adresár, disková jednotka, spustenie aplikácie. Typy súborov, vyhľadanie súborov na disku.

Informácie okolo nás - grafická informácia, rastrová grafika. Textový editor, práca s textom. 

Úvod do algoritmizácie – pojem algoritmus. Zápis algoritmov, vlastnosti algoritmov, realizácia algoritmov, programovací jazyk. Programovací jazyk Python.  Popis prostredia a ovládanie programu. Štruktúra programu, definícia konštánt, deklarácia premenných. Základné typy údajov a operácie s nimi. Príkazy vstupu, výstupu, priradenia. Podmienený príkaz. Cykly. Jednorozmerné pole, reťazce.

Tabuľkové procesory.

2. ročník - zameranie informatika

Informácie okolo nás - Grafická informácia  - vektorová grafika, grafické formáty, aplikácie pre vektorovú grafiku, animácie. Číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie, tabuľkový kalkulátor – pokročilé funkcie, ......

Prezentácia informácií – aplikácie na tvorbu prezentácií, snímka, spôsoby tvorby prezentácií. Prenos informácií medzi aplikáciami.

Zvuková informácia – formáty, aplikácie na nahrávanie, spracovanie, konverzie, prehrávanie.

Princípy fungovania IKT - základné pojmy – hardvér, softvér. Počítač – princíp práce počítača. Časti počítača von Neumannovského typu, ich klasifikácia. Vstupné, výstupné zariadenia. Typy vstupných a výstupných zariadení. Parametre zariadení.

Softvér – rozdelenie podľa oblastí použitia.

Počítačová sieť – výhody, architektúra, rozdelenie sietí podľa rozľahlosti (spôsoby pripojenia).

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie(programovací jazyk Python) - textové súbory, čítanie a zápis. Podprogramy a funkcie.

Grafika v Pythone.

3. ročník - zameranie informatika

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie - rekurzívne podprogramy, užívateľom definované typy, dvojrozmerné pole, grafické rozhranie jazyka.

Prezentácia informácií na webovej stránke – aplikácie na tvorbu webových stránok – hypertext, odkazy.

Informačná spoločnosť - informatika (použitie, dôsledky a súvislosti) v rôznych oblastiach – administratíva, elektronická kancelária, vzdelávanie, šport, umenie, zábava, virtuálna realita, e-spoločnosť.

Softvérová firma – pojmy upgrade, registrácia softvéru, elektronická dokumentácia.

Riziká informačných technológií – malvér (pojmy, detekovanie, prevencia); kriminalita.

Etika a právo – autorské práva na softvér, licencia (freeware, shareware, demoverzia, multilicencia, Open source...).

E - learning, dištančné vzdelávanie, vzdelávania využitím IKT.

4. ročník - zameranie informatika

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie - približné a numerické metódy (riešenie rovníc a sústavy rovníc, výpočet plochy pod krivkou, nekonečné rady).

Grafické rozhranie jazyka  - grafické aplikácie, tvorba jednoduchej hry.

Databázové systémy - vytvorenie tabuľky, formuláre, dotazy, zostavy.

Voliteľný predmet programovanie

3. ročník:

PROGRAMOVANIE – JAVA – zameranie informatika - 2 hodiny týždenne

Obsah predmetu:

 • Základné vlastnosti jazyka Java a možnosti použitia
 • Syntax jazyka, premenné
 • Podmienky
 • Cykly, polia, funkcie
 • Metódy
 • Triedy, objekty, konštruktory
 • Stringy, textové súbory
 • GUI - Podtriedy, dedenie objektov, polymorfizmus
 • Canvas,  JLabel, JButton, JCheckBox, JMenu,  JTextField
 • Výnimky

PROGRAMOVANIE – JAVA – všeobecné zameranie - 2 hodiny týždenne

Obsah predmetu:

 • Základné vlastnosti jazyka Java a možnosti použitia
 • Syntax jazyka, premenné
 • Podmienky
 • Cykly, polia, funkcie
 • Metódy
 • Triedy, objekty, konštruktory
 • Stringy, textové súbory
 • Výnimky

4. ročník:

PROGRAMOVANIE – JAVA PRE POKROČILÝCH - pre zameranie informatika – 4 hodiny týždenne (nadväzuje na programovanie - Java z 3. ročníka)

Obsah predmetu:

 • Komponenty knižnice Swing a ich metódy
 • Tvorba jednoduchých projektov s využitím základných komponentov
 • Interface
 • Kontajnery
 • Rozmiestnenie komponentov, určenie relatívneho umiestnenia komponentu v okne, Layout.
 • Kreslenie v okne, základné entity a ich kresba, grafický kontext Graphics, metódy na kreslenie
 • Vlastné projekty

Ukážky prác - projektov žiakov https://lnk.sk/kxt0

  PROGRAMOVANIE – JAVA PRE POKROČILÝCH - všeobecné zameranie – 4 hodiny týždenne

  Obsah predmetu:

   • GUI - Podtriedy, dedenie objektov, polymorfizmus
   • Canvas,  JLabel, JButton, JCheckBox, JMenu,  JTextField
   • Výnimky
   • Knižnica Swing, metódy
   • Tvorba jednoduchých projektov s využitím základných komponentov
   • Interface
   • Kontajnery
   • Rozmiestnenie komponentov, určenie relatívneho umiestnenia komponentu v okne, Layout
   • Kreslenie v okne, základné entity a ich kresba, grafický kontext Graphics, metódy na kreslenie
   • Tvorba jednoduchých projektov a GUI aplikácií

    CVIČENIA Z PROGRAMOVANIA - PROGRAMOVANIE  V JAZYKU PYTHON (nematuritný) - všeobecné zameranie – 4 hodiny týždenne

    Obsah predmetu:

    • Základné vlastnosti jazyka Python a možnosti použitia
    • Syntax jazyka, premenné
    • Podmienky
    • Cykly, polia, reťazce, funkcie
    • Textové súbory
    • Grafický modul Tkinter
    • Grafické rozhranie (GUI), základné komponenty (Buton, Label, ...)
    • Udalosti a väzby
    • Tvorba jednoduchých aplikácií

    5 - ročné gymnázium

    2. ročník:

    Základné pojmy informatiky, vývoj informatiky. Spracovanie a zobrazovanie informácií.

    Počítačové systémy. Hardware a software.

    Operačný systém MS Windows. základné pojmy, práca so súbormi a adresármi.

    Internet. Základné pojmy a služby siete. Prezeranie a vyhľadávanie na stránkach. Elektronická pošta.

    Textový procesor MS Word.

    Tvorba prezentácií MS Power Point.

     3. ročník:

     Spracovanie textu - textový procesor MS Word.

     Tabuľkový procesor - práca s tabuľkou, vzorce, grafy.

     Grafické editory - vektorová grafika.

     4. ročník:

     Algoritmizácia a programovanie - jazyk Python.

     Tvorba webových stránok.

     Informatika a jej využitie.

     Riziká informačných technológií.

     Etika a právo, autorské práva

      8 - ročné gymnázium

      Sekunda:

      Internet. Základné pojmy a služby siete. Prezeranie a vyhľadávanie na stránkach. Elektronická pošta.

      Operačný systém MS Windows. základné pojmy, práca so súbormi a adresármi.

      Počítačové systémy. Hardware a software.

      Spracovanie textu - textový procesor MS Word.

      Tabuľkový procesor - práca s tabuľkou, úprava, vkladanie údajov, základné funkcie.

      Grafické editory - rastrová grafika.

      Tvorba prezentácií .

      Algoritmy a programovanie - Python, korytnačia grafika.

      Tercia:

      Spracovanie textu - textový procesor MS Word.

      Tabuľkový procesor - práca s tabuľkou, vzorce, grafy.

      Grafické editory - vektorová grafika.

      Algoritmy a programovanie - korytnačia grafika Python.

      Kvarta:

      Prezentácia informácií na webovej stránke - základy HTML.

      Algoritmy a programovanie - korytnačia grafika Python.

      Kvinta:

      Komunikácia prostredníctvom IKT - služby Internetu, získavanie a vyhľadávanie informácií . Poštový klient.  Neinteraktívna a interaktívna komunikácia. Netiketa. Bezpečnosť na internete. Sociálne siete.

      Operačný systém – základné vlastnosti a funkcie (spravovanie zariadení, priečinkov a súborov).

      Informácie okolo nás - grafická informácia  - rastrová grafika, grafické formáty, aplikácie pre rastrovú grafiku

      Textová informácia – jednoduchý formátovaný dokument, štýl, aplikácie na spracovanie textov, pokročilé formátovanie – hlavička, päta, štýly, automatický obsah

      Prezentácia informácií – aplikácie na tvorbu prezentácií, snímka, spôsoby tvorby prezentácií.

      Úvod do algoritmizácie - pojem algoritmus. Algoritmy z bežného života. Spôsoby zápisu algoritmov. Etapy riešenia problému – rozbor problému, algoritmus, program, ladenie.

      Programovací jazyk – syntax, spustenie programu, logické chyby, chyby počas behu programu. Pojmy – príkazy (priradenie, vstup, výstup), riadiace štruktúry (podmienené príkazy, cykly), premenné, typy, množina operácií.

      Princípy fungovania IKTZákladné pojmy – hardvér, softvér. Počítač – princíp práce počítača. Časti počítača von Neumannovského typu, ich klasifikácia. Vstupné, výstupné zariadenia. Typy vstupných a výstupných zariadení. Parametre zariadení. Softvér – rozdelenie podľa oblastí použitia. Počítačová sieť– výhody, architektúra, rozdelenie sietí podľa rozľahlosti (spôsoby pripojenia).

       Sexta:

       Informácie okolo nás - grafická informácia  - vektorová grafika, grafické formáty, aplikácie pre vektorovú grafiku, animácie.

       Číselná informácia, spracovanie a vyhodnocovanie, tabuľkový kalkulátor – bunka, hárok, vzorec, funkcia, odkazy, grafy, triedenie, vyhľadávanie, filtrovanie.

       Prenos informácií medzi aplikáciami.

       Prezentácia informácií na webovej stránke – aplikácie na tvorbu webových stránok – hypertext, odkazy.

       Zvuková informácia – formáty, aplikácie na nahrávanie, spracovanie, konverzie, prehrávanie.

       Informatika. Údaj, informácia, znalosť, jednotky informácie, digitalizácia, kódovanie. Písmo – forma kódovania. Číselné sústavy, prevody. Komprimácia. Šifry. Reprezentácia údajov v počítači, čísla, znaky. Zber, spracovanie, prezentovanie informácie.

       Databázy údajov, spracovanie informácií v databáze. Vytvorenie a návrh tabuľky, formuláre, dotazy, zostavy, relácie.

       Informačná spoločnosť - informatika (použitie, dôsledky a súvislosti) v rôznych oblastiach – administratíva, elektronická kancelária, vzdelávanie, šport, umenie, zábava, virtuálna realita, e-spoločnosť.

       Softvérová firma – pojmy upgrade, registrácia softvéru, elektronická dokumentácia.

       Riziká informačných technológií – malvér (pojmy, detekovanie, prevencia); kriminalita.

       Etika a právo – autorské práva na softvér, licencia (freeware, shareware, demoverzia, multilicencia, Open source...).

       E - learning, dištančné vzdelávanie, vzdelávania využitím IKT.

       Maturitné skúšky

       Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku