Dejepis

Zloženie predmetovej komisie:

Mgr. Anna Mészárosová, vedúca PK Mgr. Marek Mižička
Mgr. Zuzana Bezáková
Mgr. Michaela Lenošková

Výuka dejepisu je rozvrhnutá na 3 školské roky.

1. ročníku sa preberá učivo obdobia praveku, staroveku a stredoveku.

2. ročníku je učivo zamerané na obdobie novoveku.

3. ročníku si študenti môžu vybrať dobrovoľný 2-hodinový seminár zameraný na dejiny Slovenska a kultúry.

Posledný 4. ročník si záujemcovia o dejepis môžu vybrať dobrovoľný seminár v týždennej dotácii 2 alebo 4 hodiny, ktorého cieľom je pripraviť študentov k maturite, respektíve rozšíriť učivo.

Študenti sa môžu zapájať aj do mimoškolskej činnosti:

  • dejepisná olympiáda
  • korešpondenčná súťaž Otázniky histórie
  • súťaž Poznaj svoju minulosť
  • SOČ
  • rôzne besedy k historickým témam a výročiam
  • dejepisné exkurzie na rôzne pamätné miesta (Bratislava, Martin, Oswiencim, …)

V šk.roku 2014/2015 bola zriadená odborná učebňa na vyučovanie humanitných predmetov. Študenti a vyučujúci majú k dispozícii historické mapy, odbornú literatúru a IKT (notebook, tablety a interaktívna tabuľa), ktoré zatraktívňujú a zefektívňujú vyučbu vďaka zapojeniu sa do národného projektu Elektronizácia systému regionálneho školstva.