Geografia

Zloženie predmetovej komisie:

RNDr. Tatiana Dzuráková - vedúca PK Mgr. Eva Jarošová
Mgr. Igor Fogaš Mgr. Silvia Ševčíková

Predmet sa zaoberá štúdiom prírodných a spoločenských javov, ktoré prebiehajú v krajine.

Študenti získajú poznatky o jednotlivých zložkách krajinnej sféry Zeme, o procesoch, ktoré v nej prebiehajú, s dôrazom na negatívne zásahy človeka a jeho aktivít do krajinnej sféry. Osvoja si informácie o jednotlivých regiónoch a štátoch sveta, o ich prírodných a spoločenských pomeroch.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto predmetu je učivo o miestnej krajine, kde môžu študenti aplikovať poznatky získané pri učive o Slovenskej republike.

Študenti si zároveň osvoja zručnosti a návyky pri práci so zdrojmi geografických informácií – mapami, diagramami a štatistickým materiálom.

Súčasťou vyučovania geografie sú:

 • exkurzie
 • akcie pri príležitosti Dňa Zeme
 • akcie pri príležitosti Svetového dňa vody
 • odborná učebňa

Odborná učebňa GEO

Učebné osnovy GEOGRAFIA 4-roč. štúdium:

1.ročník

Geografia sa neučí

2. ročník - 2 hod./týž. -  tematické okruhy:

 • Planéta Zem
 • Atmosféra
 • Hydrosféra
 • Litosféra
 • Pedosféra
 • Biosféra
 • Obyvateľstvo a sídla
 • Hospodárstvo sveta
 • Regionálna geografia-Afrika
 • Regionálna geografia-Amerika
 • Regionálna geografia-Austrália a Oceánia

3. ročník - 2 hod./týž. - tematické okruhy:

 • Regionálna geografia-Oceány a polárne oblasti
 • Regionálna geografia-Ázia
 • Regionálna geografia-Európa
 • Regionálna geografia-Slovenská republika
 • Ochrana a tvorba krajiny

4.ročník

možnosť voliteľného predmetu: Seminár z geografie - 2 hod./týž.

 • Rozšírenie učiva, opakovanie a príprava na maturitu

Učebný plán GEOGRAFIA - 5-roč. billingválne štúdium:

 • 2.ročník - 1 hod./týž.
 • 3.ročník - 2 hod./týž.
 • 4.ročník - 1 hod./týž.

Učebný plán GEOGRAFIA - 8-roč. štúdium:

 • 1. ročník - 1 hod./týž.
 • 2. ročník - 1 hod./týž.
 • 3. ročník - 1 hod./týž.
 • 4. ročník - 1 hod./týž.
 • 5.-8.ročník - tak ako 4-roč. štúdium

Žiaci sa môžu zapojiť do nasledovných súťaží:

 • geografická olympiáda
 • stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

Geografická olympiáda pozostáva z práce na vypísanú tému, z obhajoby tejto práce a vo vyšších kolách aj z testov z učiva geografie. Zúčastniť sa môžu žiaci všetkých ročníkov.

Kategória A - témy prác sú z regionálnej geografie sveta

Kategória B - témy prác sú z regionálnej geografie Slovenska

Kategória C - práce s tematikou životného prostredia

Kategória D - voľná téma

Kategória Z - súťaž formou riešenia testu

Kategória GQIQ - celoslovenská internetová on-line súťaž pre žiakov ZŠ a 8-roč. gymnázií.

SOČ    - žiaci majú možnosť robiť prácu na ľubovoľnú tému.

Bližšie informácie u vyučujúcich geografie a na   www.olympiady.sk

Úspechy žiakov v geografickej olympiáde - šk.rok 2021/2022:

Meno 

     Trieda

      Umiestnenie      

          Úroveň súťaže, kategória

Daniel Bilík kvarta úspešný riešiteľ celoštátne kolo - kategória E
Michal Hrotko   sexta 5.-12. miesto krajské kolo - kategória Z
Peter Holý               sexta 5.-12. miesto krajské kolo - kategória Z
Alex Špalda 3.C úspešný riešiteľ krajské kolo - kategória Z
Timur Tománek 3.D úspešný riešiteľ krajské kolo - kategória Z
Daniel Bilík            kvarta úspešný riešiteľ krajské kolo - kategória Z
Lukáš Horáček       4.E úspešný riešiteľ krajské kolo - kategória Z
Patrik Kňažek  3.B úspešný riešiteľ krajské kolo - kategória Z
Andrej Mesiarčin 3.BB úspešný riešiteľ krajské kolo - kategória Z
Úspechy žiakov v geografickej olympiáde - šk.rok 2020/2021:
Meno Trieda Umiestnenie Úroveň súťaže, kategória
Daniel Bilík tercia 4. miesto okresné kolo-kategória F
Michal Havala, Tereza Gardianová príma úspešný riešiteľ okresné kolo-kategória F
Martin Hanuska sekunda úspešný riešiteľ okresné kolo-kategória F
Anna Žedényiová kvarta úspešný riešiteľ okresné kolo-kategória F
Samuel Petrov 4.E 4. miesto krajské kolo-kategória Z
Samuel Petrov 4.E úspešný riešiteľ celoslovenské kolo-kategória Z
Leo Kontra 5.BB 5. miesto krajské kolo-kategória Z
Leo Kontra 5.BB úspešný riešiteľ celoslovenské kolo-kategória Z
Saskia Hanzelová 4.BB 6. miesto krajské kolo-kategória Z
Saskia Hanzelová 4.BB úspešný riešiteľ celoslovenské kolo-kategória Z
Patrik Bašo 2.B 7. miesto krajské kolo-kategória Z
Patrik Bašo 2.B úspešný riešiteľ celoslovenské kolo-kategória Z
Ondrej Bublavý 4.B 8. miesto krajské kolo-kategória Z
Ondrej Bublavý 4.B úspešný riešiteľ celoslovenské kolo-kategória Z
Jakub Judíny 4.B 10. miesto krajské kolo-kategória Z
Jakub Judíny 4.B úspešný riešiteľ celoslovenské kolo-kategória Z
Patrik Kňažek 2.B 11. miesto krajské kolo-kategória Z
Patrik Kňažek 2.B úspešný riešiteľ celoslovenské kolo-kategória Z
Úspechy žiakov v geografickej olympiáde a SOČ - šk.rok 2019/2020:
Meno Trieda Umiestnenie            Úroveň súťaže, kategória
Samuel Petrov 3.E 8. miesto celoslovenské kolo-kategória Z
Samuel Petrov 3.E úspešný riešiteľ krajské kolo-kategória Z
Daniel Bilík sekunda úspešný riešiteľ celoslovenské kolo-kategória F
Daniel Bilík sekunda 1. miesto okresné kolo-kategória F

Veronika Pizúrová

3.D 9. miesto SOČ krajské kolo-odbor 05

Ďalší úspešní riešitelia krajského kola GO v kategórií  Z  (bez postupu do celoštátneho kola):
Oliver Dudák 3.E ,   Juraj Dorička 4.C ,   Timur Tománek 2.D ,   Lukáš Horáček 3.E,  Oliver Vlk 4.C

Maturitné skúšky:

Cieľové požiadavky: http://www.statpedu.sk/