Umenie a kultúra

Zloženie predmetovej komisie:

PhDr. Dagmar Mikulová, vedúca PK

 Vyučuje  ETV, UMK

 Mgr. Zuzana Chochlíková

 Vyučuje NEJ, HUV, VYV,

 Mgr. Drahomíra Pavlíková

 Vyučuje  NEJ, RUJ, UMK

a externí  vyučujúci náboženskej  výchovy  

Do predmetovej komisie patria predmety:

 • umenie a kultúra
 • hudobná  výchova
 • výtvarná výchova
 • etická výchova
 • náboženská výchova
 • voliteľné semináre z dejín umenia, umenia a kultúry, psychológie  

Predmet  umenie a kultúra sa vyučuje  jedenkrát do týždňa počas štyroch rokov. Študenti si tento predmet môžu zvoliť ako maturitný, taktiež aj ako voliteľný seminár  v treťom a štvrtom ročníku. 

 Charakteristika predmetu umenie a kultúra:

V predmete umenie a kultúra sa žiaci oboznamujú s priestorom kultúry a umenia prostredníctvom tematických celkov, ktoré sú zamerané na komplexné vnímanie kultúry a umenia v súvislostiach súčasných kultúrnych, spoločenských, ekonomických a politických procesov

 Ciele predmetu umenie a kultúra:

Žiaci:

 • si kultivujú umeleckú, estetickú, vizuálnu, akustickú, jazykovú a pohybovú gramotnosť
 • si rozširujú skúsenosti s aktívnou tvorbou v rámci projektov v oblasti rôznych druhov umení a médií
 • rozlišujú hlavné umelecké a kultúrne smery, prúdy a druhy
 • kriticky reflektujú na súčasnú ponuku vizuálnej kultúry a médií
 • rozvíjajú si porozumenie k súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe
 • vyjadrujú vlastné myšlienky, skúsenosti a emócie prostredníctvom rôznych médií
 • zaujímajú zodpovedný postoj k hodnotám národnej kultúry
 • rešpektujú hodnoty a rozdiely kultúr iných národov
 • si rozvíjajú povedomie o vlastnej kultúrnej identite

Predmet hudobná výchova sa opäť  začal vyučovať v školskom roku 2015/2016 v príme jednu hodinu v týždni.

Ciele predmetu  hudobná  výchova:

 • žiaci získajú hudobné schopnosti prostredníctvom hudobných činností
 • žiaci realizujú hudobné činnosti na základe nadobudnutých hudobných schopností
 • žiaci si na základe vlastnej skúsenosti osvoja konkrétne poznatky z oblasti teórie a histórie
 • žiaci pochopia podstatu umenia, vytvoria si vzťah  k umeniu, majú priamu skúsenosť v oblasti špecifických umeleckých, estetických a psychologických kategórií - emocionalita, prežívanie, zážitok, vnímanie krásy, vlastná tvorivosť  (improvizácia), na základe čoho dokážu reflektovať umenie, vnímať krásu, rozpoznať hodnotu, vyjadriť sa prostredníctvom umenia

Predmet výtvarná výchova sa v príme vyučuje dvakrát do týždňa.

Ciele  predmetu  výtvarná výchova:

 • žiaci spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení  – výtvarného umenia, fotografie, dizajnu, architektúry, videa a filmu, rozumejú  im a získavajú základnú gramotnosť v ich používaní
 • rozvíjajú si pozorovacie schopnosti, schopnosti  reagovať na vizuálne podnety a výtvarne ich  spracovávať, rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú realizáciu, spoznajú a slovne pomenujú (výraz), formu, námet umeleckých diel a svoj zážitok z nich výtvarne interpretujú
 • poznávajú vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce smery moderného a súčasného umenia a historické slohy, osvojujú si primerané kultúrne postoje, názory a hodnotové kritériá; cez zážitky aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel sú uvádzaní  do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií a na úrovni aktuálneho myslenia a interpretácie

Predmet etická a náboženská  výchova sa vyučuje jedenkrát v týždni v prvom a druhom ročníku.  

Ciele predmetu  etická  výchova:

Žiaci:

 • vysvetlia základné etické postoje a spôsobilosti
 • rozvíjajú a zdokonaľujú si základné etické postoje a spôsobilosti osvojené na základnej škole, ako sú sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba a druhých, komunikačné zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov
 • vysvetlia princípy náboženskej i nenáboženskej etiky, ktoré im umožnia pochopiť a tolerovať správanie a názory spolužiakov a spoluobčanov
 • si osvoja dôležité hodnoty a etické normy súvisiace so životom a zdravím, rodinným životom, rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým životom a prácou v povolaní
 • rozvíjajú morálny úsudok a zmysel pre zodpovednosť
 • definujú základné etické pojmy, súvislosti medzi hodnotami a normami
 • si osvoja základné postoje a spôsobilosti súvisiace s uvedenými hodnotami a normami

 Ciele predmetu náboženská výchova:

Žiaci:

 • si osvoja postoj hľadania zmyslu a transcendentnosti človeka
 • rozvíjajú svoju religiozitu na základe poznania viery Cirkvi
 • pristupujú tvorivo a zodpovedne k riešeniu aktuálnych etických problémov na základe učenia Cirkvi
 • vedia obhájiť trvácu hodnotu biblického posolstva v ľudskej kultúre
 • nadobudnú identitu otvorenú na “ inakosť”, schopnú viesť dialóg
 • poznajú historické súvislosti európskeho kresťanstva
 • zaujmú vlastné stanovisko k inými konfesiám, náboženstvám a svetonázorom
 • zhodnotia potrebu náboženstva pre svoj život
 • dozrievajú v hodnotách, ktoré sú v  súlade s evanjeliom a smerujú k všeobecnému dobru

Súťaže v školskom roku 2016/2017,

Študenti a ich súťažné práce : pozri súvisace dokumenty


Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31